/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Verslag bijeenkomst knopkruid— Oproep deelname onderzoek 2017

Karel Dewaele (Inagro)

Op 1 februari 2017 kwamen we samen met onderzoekers en biologische landbouwers omtrent de stand van zaken rond knopkruid. De huidige kennis staat duidelijk al ver maar roept op zijn beurt veel vragen op, die meestal het hele bedrijfssysteem omvatten. Het onderzoek dat in de steigers staat zal net hierop ingaan, door perceelshistoriek en bodemeigenschappen te linken aan de lokale zaadbank van knopkruid. Aanmelden voor deelname aan de bemonstering kan nog!

Lees het verslag van de bijeenkomst hier!

Actieplan onderzoek 2017

De huidige kennis van knopkruid staat duidelijk al ver, maar roept op zijn beurt veel vragen op. Vragen die meestal het hele bedrijfssysteem omvatten. Het onderzoek dat in de steigers staat zal net hierop ingaan, door perceelshistoriek en bodemeigenschappen te linken aan de eigenschappen van de lokale zaadbank van knopkruid. Concreet worden er in Vlaanderen 50 biologische groentepercelen gezocht om in maart 2017 te bemonsteren.
Dit is een uitgelezen kans om interessante info te bekomen wat betreft de op uw bedrijf aanwezige knopkruidpopulatie en de fysische, chemische en biologische toestand van het betreffende perceel.
 
Concreet zoeken we naar:
  • Sinds minstens 5 jaar biologisch beteelde percelen waar knopkruid (weinig of veel) aanwezig is en die onderling divers zijn qua bodemtextuur, vruchtwisseling, bodembewerking, bemesting, teeltduur en methode van bestrijding.
  • Percelen waarvan de historiek vanaf voorjaar 2011 bekend is voor voldoende teeltgegevens zoals zaai- of planttijdstippen en plantafstanden, standdichtheden, oogsttijdstippen, groenbemesters en de ingezette onkruidbestrijding (tijdstippen, methoden, effectiviteit).
  • Voor kleine of heterogene percelen is een minimale bemonsteringszone van 200 m² met een eenduidige historiek vereist.
 
Zijn de teeltgegevens niet allemaal (volledig) bekend, wil dat niet meteen zeggen dat het perceel niet in aanmerking komt. Heb je een perceel of percelen in gedachten? Dan kun je al het volgende doen:
  • Nagaan in hoeverre de teeltgegevens sinds 5 jaar bekend zijn
  • Het perceelnummer volgens de verzamelaanvraag van 2016 doorgeven
 
Hierna nemen we contact met jullie op om te kijken of het perceel in aanmerking komt, en in hoeverre de historiek in beeld is. Volgende stappen zijn de bemonstering in maart (voorafgaand aan de voorjaarsbemesting) en de opname van de perceelshistoriek, die uitgevoerd zullen worden door Nina Biesemans (UGent).
 
Aanmelden voor deelname kan nog eerstdaags via karel.dewaele@inagro.be of 051/27 32 58. 
Meer info over dit onderzoek vind je in bijgevoegde presentatie en op http://www.ccbt.be/?q=node/943.
 
Alvast bedankt voor uw participatie!
 
Meer info?
Karel Dewaele
Tel: +32 (0) 51 27 32 58
 
Image
akkerbouw
groenten