/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mrt2016

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Bloemenranden in de strijd tegen trips!

ImageDe aanwezigheid van een bloemenrand kan de natuurlijke plaagbeheersing in een teelt verbeteren. Hogent onderzoekt het belang van natuurlijke vijanden in de openluchtteelt van aardbeien, met de focus op het onderdrukken van trips, en dit in relatie tot een bloemenrand. Het doel van deze bloemenrand is om enerzijds tripsen uit de aardbeiplanten weg te vangen en andere plagen zoals bladluizen te onderdrukken, en anderzijds populaties van roofwantsen en andere natuurlijke vijanden op te bouwen. Lees meer...


Enten van tomaten: voldoende meerwaarde in koepel?

ImageEnten van tomaten in verwarmde kas in een toepassing die standaard uitgevoerd wordt. Het is dan ook geweten dat enten bij tomaat een meeropbrengst geeft, en uniformere vruchten. Biotelers vragen zich wel vaker af of tomatenplanten enten voor een tunnelteelt ook nog interessant is, of niet. PCG deed een vergelijkende proef en berekende het voordeel. Lees meer...


Welk type erwt voor biologische zomermengteelt?

ImageHet biologisch rassenaanbod voor voedererwten is beperkt en vaak is men aangewezen op gangbare rassen. In het COBRA-project werden in 2015 op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro enkele rassen van droge erwt beproefd in pure teelt en in mengteelt met zomergerst. Het doel is om na te gaan welke veldkarakteristieken van belang zijn bij de biologische rasontwikkeling en rassenkeuze. Lees meer...


Maaimeststoffen blijven het best aan de oppervlakte

ImageProeven de voorbije jaren hebben aangetoond dat grasklaver (vers of ingekuild) kan toegepast worden als maaimeststof in verschillende teelten. Inagro onderzoekt samen met ILVO de werking van maaimeststoffen en gaat na of de wijze van toepassing invloed heeft op de verteerbaarheid van de meststof in de bouwvoor. Lees meer...


Meer regionaal voeder in het pluimveerantsoen?

ImageBiologische landbouw streeft naar het sluiten van kringlopen op regionaal en bedrijfsniveau. Voor pluimvee moet 20% van het veevoeder afkomstig zijn van het eigen landbouwbedrijf of van een landbouwbedrijf uit de regio. Vlaamse biologische leghennenbedrijven hebben, naast de vrije uitloop, meestal geen extra ruimte die kan dienen voor het telen van voedergewassen. Om te kunnen voldoen aan de regionaliteitsvoorwaarde moeten zij op zoek naar regionale samenwerking om kringlopen te sluiten. Deze CCBT-studie van Proefbedrijf Pluimvee en Inagro geeft een samenvatting van de mogelijkheden voor akkerbouwers en pluimveehouders om zelf gewassen te telen die passen in een pluimveerantsoen. Lees meer...


Rassenproef prei winter biologische teelt 2015

ImageIn de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. De droogte in het begin van de teelt en de hoge ziektedruk door roest in het najaar waren in 2015 mede bepalend voor de opbrengst van deze rassenproef winterprei. Lees meer...


Grasklaver domineert meerjarige bemesting in biologische prei

ImageIn de biologische teelt is een goede bodemvruchtbaarheid het resultaat van een doordachte gewasrotatie, aangevuld met een aangepaste bemestingsstrategie van structuurrijke dierlijke mest en/of compost. Sinds 2003 voert Inagro daarom een meerjarige bemestingsproef uit op het biologisch proefbedrijf. De ondergewerkte grasklaver leidde dit jaar tot enkele opvallende resultaten. Lees meer...


Monitoring: de sleutel tot succes in de biologische plaagbeheersing

ImageMomenteel loopt er een ADLO-demonstratieproject ‘Aanleren van monitoringstechnieken: de sleutel tot succes van biologische gewasbescherming in aardbei’. Het doel van dit project is om een correcte monitoring van de voorname aardbeiplagen te demonstreren en aan te leren aan telers. Op basis van deze monitoring kunnen dan de juiste curatieve ingrepen doorgevoerd worden om de plaagdruk onder controle te houden. Lees meer...


Proefcentrum Pamel zoekt telers voor samenwerking in 2015

ImageIn het kader van enkele projecten is Proefcentrum Pamel op zoek naar telers die willen samenwerken in het praktijkonderzoek. Het gaat hier om percelen die gezocht worden voor on farm proeven of demonstraties, bedrijven die bepaalde problematieken in kaart brengen of die interesse hebben in het leren van nieuwe technieken. In dit artikel wordt elk project kort voorgesteld, samen met wie of wat we concreet zoeken. Lees meer...


Bio wordt een volwaardige optie op trefdag ‘bio groenten en akkerbouw’

ImageDe provincie West-Vlaanderen steekt zijn schouders onder bio. Afnemers en omkadering kwamen op 26 februari 2016 bijeen in de loods van het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro om gangbare landbouwers kennis te laten maken met de kansen in biologische akkerbouw en groententeelt. Met zo’n 150 aanwezigen werd het een gesmaakt initiatief en is het startschot gegeven voor een gevuld programma in 2016. Lees meer...


En verder:

  • Inagro zoekt telers voor het gemengd telen van aardappelrassen
    Onderzoek toont aan dat door aardappelrassen gemengd te telen, hetzij in afwisselende rijen hetzij volledig gemengd, de plaagaantasting van gevoelige rassen wordt afgeremd. Dit concept kan mogelijk iets betekenen voor bedrijven met zelfpluk of korte keten, bv. door manueel uitsorteren of gemengd aanbieden aan de consument. Inagro wil nagaan of het concept werkt en haalbaar is. 
    Geïnteresseerd om mee te doen? Contacteer: karel.dewaele@inagro.be of 051/27 32 58 


AGENDA

21 mrt - Info-avond Leertraject biologische en biodynamische landbouw

23 mrt - Biobedrijfsnetwerk melkvee

25 mrt - Inspiratiecursus agro-ecology

4 apr - 10th European Organic Congress: Transforming food and farming through organics

6 apr - Biobedrijfsnetwerk Geiten