/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Proefcentrum Pamel zoekt telers voor samenwerking in 2015

In het kader van enkele projecten is Proefcentrum Pamel op zoek naar telers die hun medewerking willen verlenen. Het gaat hier om percelen die gezocht worden voor on farm proeven of demonstraties, bedrijven die bepaalde problematieken in kaart  brengen of die interesse hebben in het leren van nieuwe technieken. Hieronder wordt elk project kort voorgesteld, samen met wie of wat we concreet zoeken.


Demonstratieproject organische stofopbouw

Dit project wil praktisch haalbare technieken demonstreren die zorgen voor een opbouw of behoud van het organische stofgehalte in de Vlaamse biologische bodems, binnen de grenzen van MAP 5. De specifieke doelstelling is de demonstratie en sensibilisering van praktijkgerichte technieken die een positieve invloed hebben op het organische stofgehalte. De algemene doelstelling van dit project is om de kennis in de sector te verruimen omtrent de (wijze van) toepassing van bedrijfseigen en ander organisch materiaal en het belang daarvan voor de bodem, binnen de rotatie en in functie van het sluiten van kringlopen.

Hiertoe worden in de verschillende biologische deelsectoren (groenten, akkerbouw, kleinfruit, pitfruit en beschutte teelt) gedurende een periode van twee jaar praktisch haalbare managementstechnieken in de praktijk gedemonstreerd (meetbaar, realistisch en tijdsgebonden). Met de demonstratie van praktisch haalbare strategieën voor het behoud van het OS-gehalte in een biologische omgeving willen we ook inspiratie geven aan de gangbare landbouwsector.

Proefcentrum Pamel zoekt biologische kleinfruittelers die willen meewerken aan het project. Concreet zijn we opzoek naar:

  • Eén perceel zomer- of herfstframboos, om gedurende teeltjaren 2016 en 2017 verschillende objecten aan te leggen met het oog op de opbouw van organische stof in de bodem + het in kaart brengen van bedrijfseigen organisch materiaal.
  • Eén perceel junidragers aardbeien (aanplant zomer 2016), om verschillende objecten aan te leggen met het oog op de opbouw van organische stof in de bodem + het in kaart brengen van bedrijfseigen organisch materiaal.

 

Onkruidbeheersing in houtig kleinfruit

Naar jaarlijkse gewoonte werd er ook dit jaar een rondvraag gehouden naar mogelijke onderzoeksonderwerpen binnen het biobedrijfsnetwerk kleinfruit. Hieruit kwam de onkruidbeheersing in houtig kleinfruit naar voor als één van de meest gewenste onderzoeksonderwerpen. Proefcentrum Pamel heeft naar de vraag van de telers geluisterd en gaat de komende twee jaar een CCBT-project uitvoeren rond dit thema.

Tijdens het project gaan kleinfruittelers bezocht en bevraagd worden om een beter zicht te krijgen over de huidige onkruidproblematiek. Daarnaast wordt de aanpak voor onkruidbeheersing van de verschillende telers onder de loep genomen. Ten slotte zijn er ook proeven on farm of op het proefcentrum voorzien zodat het project zo praktijkgericht mogelijk uitgevoerd kan worden, met rechtstreekse inbreng van de sector.

Proefcentrum Pamel zoekt biologische kleinfruittelers die hun medewerking willen verlenen aan het project. Concreet zijn we opzoek naar:

  • Eén perceel met beschutte teelt van zomerframboos (teeltjaar 2016) om verschillende onkruidbeheersende maatregelen op toe te passen
  • Eén openluchtperceel met rode bes of blauwbes (teeltjaar 2017) om verschillende onkruidbeheersende maatregelen op toe te passen
  • Telers waar de onkruidproblematiek in kaart gebracht mag worden, op bedrijfsniveau
  • Bedrijven om mechanische onkruidbeheersingstechnieken te demonstreren in de teelt van houtig kleinfruit

 

Taxuskever

De laatste jaren breidt de inheemse taxuskever explosief uit. Hijwordt steeds minder kieskeurig en is richt recent ook schade aan in kleinfruit-aanplantingen. Maar (biologische) kleinfruittelers zijn vaak nog onvoldoende alert voor de taxuskever, waardoor de aantasting soms ongemerkt ernstige proporties aanneemt. Het project BIOROOTS beoogt de monitoring van taxuskever in de sector op een voldoende hoog niveau te brengen, zodat aantastingen tijdig worden opgemerkt en bestreden. De sector is ook nog niet vertrouwd met de mogelijke biologische bestrijdingstechnieken tegen taxuskever, die in de sierteelt al wel zijn ingeburgerd. Het project wil deze technieken demonstreren, met speciale aandacht voor de juiste omstandigheden waarin de toepassingen dienen te gebeuren en voor de verschillen tussen biologische kleinfruitteelt en sierteelt (in vollegrond in plaats van container, zonder irrigatie waardoor de bodem moeilijker vochtig te houden is voor de parasiterende aaltjes).

Proefcentrum Pamel zoekt biologische kleinfruittelers die hun medewerking willen verlenen aan het project. In totaal beogen we 4 tot 6 telers te begeleiden bij het monitoren op de aanwezigheid van taxuskever en bij het uitvoeren van beheers- en bestrijdingstechnieken tegen de taxuskever. Er worden op de bedrijven verschillende soorten vallen en bestrijdingstechnieken getest en gedemonstreerd.

 

Monitoring in aardbeiteelt

Momenteel loopt er een ADLO-demonstratieproject ‘Aanleren van monitoringstechnieken: de sleutel tot succes van biologische gewasbescherming in aardbei’. Het doel van dit project is om een correcte monitoring van de voorname aardbeiplagen te demonstreren en aan te leren aan telers. Op basis van deze monitoring kunnen dan de juiste curatieve ingrepen doorgevoerd worden om de plaagdruk onder controle te houden. Vorig jaar werden in het kader van dit project bij een teler en op Proefcentrum Pamel de teelt van doordragende aardbeien opgevolgd naar trips, spintmijt, Drosophila suzukii en bladluis. Deze monitoring bezorgde ons verrassende inzichten. Zo bleken het afgelopen jaar bladluizen bij doordragers zowel onder tunnel als in openlucht geen probleem te vormen. Ook trips en kasspintmijt bleken in beide teelten behoorlijk onder controle, soms wel met een verschillende strategie. Drosophila suzukii bleek onder tunnel geen schade te veroorzaken terwijl in openlucht er een ernstige aantasting optrad. In het teeltseizoen 2017 wordt dit project voortgezet. 

In de aardbeiteelt is er meer dan ooit nood aan monitoring van plagen en bestrijders. De teelt van junidragende aardbeirassen is t.o.v. van doordragers korter maar het is als biologische teelt wel belangrijker dan de doordragers. Het is van enorm belang om een plaag in een vroege fase van zijn ontwikkeling in het aardbeigewas op te merken. Het korte teeltverloop in het voorjaar maakt dat de inzet van biologische bestrijders zeer vroeg uitgevoerd dient te worden. Vervolgens moet op regelmatige basis de vestiging van de bestrijders en de opkomst van de plagen effectief opgevolgd  worden door middel van monitoring. Enkel zo kan je als teler realiseren dat je teelt gevrijwaard blijft van voelbare schade. Voornamelijk D. suzukii, spint en trips kunnen niet op een kostenefficiënte manier gecontroleerd worden wanneer ze reeds in grote aantallen aanwezig zijn en als ze schade aan het gewas of de vruchten verricht hebben.

Proefcentrum Pamel zoekt biologische aardbeitelers die hun medewerking willen verlenen aan het project. In totaal beogen we 10 telers te begeleiden bij het monitoren op de aanwezigheid van deze plaagorganismen. De opstart van de monitoring en het aanleren van de technieken gebeuren door Proefcentrum Pamel. Vervolgens wordt op regelmatige basis door de teler zelf gemonitord. De resultaten van de monitoring kunnen naar het proefcentrum gestuurd worden ter interpretatie en begeleiding. Het advies wordt vrijblijvend opgesteld na overleg met de eigen leverancier van biologische gewasbeschermingsmiddelen..

 

Overige projecten

Naast bovengenoemde projecten zijn er nog een hele hoop andere projecten aan de gang op dit proefcentrum. Zo hebben we onze reguliere proefveldwerking met de jaarlijkse rassenproeven in de junidragers, een plantafstand en planttijdstipproef van junidrager Joly en een bemestingsproef. 

Ten slotte werkt Proefcentrum Pamel mee aan een project om trips te bestrijden door gebruik te maken van functionele agrobiodiversiteit, wordt er een netwerkdag gepland voor de biologische kleinfruitsector in september dit jaar en worden er, in het kader van CCBT-project ‘zachtfruit telen in aanwezigheid van ‘Drosophila suzukii’, enkele demonstraties met het innetten van percelen uitgevoerd ter voorkoming van schade door D. suzukii.

 

Heb je als teler interesse om deel uit te maken van één of meerdere projecten of wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Proefcentrum Pamel:

Proefcentrum Pamel
Molenstraat 26, 1760 Pamel
Proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
Tel. 053/ 32 08 46

 

Bovengenoemde projecten komen tot stand in samenwerking met volgende partners:

Image
 
kleinfruit