/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuwe kansen voor biologische spelt?

Biologische spelt kent een stijgend verbruik in de menselijke voeding. Globaal is de vraag groter dan het aanbod. De teelt van biologische spelt komt daarom terug onder de aandacht. In opdracht van ‘Bio zoekt Boer’ onderzoekt Inagro de mogelijkheden van biologische spelt en wil daar de biologische telers rechtstreeks bij betrekken.

Spelt wordt aanzien als een ‘oergraan’, maar raakte in Vlaanderen in de verdrukking doordat met tarwe en triticale hogere saldi mogelijk zijn en het logistieke apparaat voor biologische bakgranen slecht is uitgebouwd. Biologische veetelers houden eraan om nog een beperkt areaal spelt te telen om voedertechnische redenen. De voorbije jaren werd er in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 20 ha biologische spelt geteeld. Voor zomertarwe en triticale was dit respectievelijk ongeveer 50 en 150 ha.

Het gebruik van spelt is de voorbije jaren sterk toegenomen in de voedingsindustrie. Hierdoor is internationaal de vraag groter dan het aanbod. Voor ongepelde spelt werd het voorbije jaar meer dan 800 € per ton betaald. Op dit moment is sprake van 650 € per ton. De Vlaamse voedingsindustrie wordt doorgaans bediend door de internationale graanhandel. Niettemin is er een toenemende vraag naar lokaal geteelde granen.

In opdracht van ‘Bio zoekt Boer’ onderzoekt Inagro de mogelijkheden van biologische spelt. Via deze opdracht willen ‘Bio zoekt Boer’ en Inagro geïnteresseerde telers opnieuw vertrouwd maken met de teelt van spelt en hen handvaten aanreiken om de logistieke knelpunten weg te werken. De teelt van spelt loopt sterk gelijk met de teelt van wintertarwe en triticale, maar kent niettemin heel wat specifieke aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn zowel ingegeven vanuit de teelt (o.a. bemesting en onkruidbeheersing) als vanuit de markt (bakkwaliteit, samenstelling gluten,…). Deze aandachtspunten worden samengebracht in een teeltgids. Om de logistiek omtrent het pellen te optimaliseren wordt een referentielijst met speltpellers en aanbieders van pelmachines opgesteld. Ook het financiële luik wordt belicht door een analyse van de rendabiliteit van spelt in vergelijking met andere granen.

Om kennisuitwisseling te bevorderen worden twee bijeenkomsten in de vorm van een ‘kenniscirkel’ georganiseerd. Biologische telers met ervaring of interesse in de teelt van biologische spelt worden uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste kenniscirkel biologische spelt op 10 december 2014. Verwerkers en andere ketenactoren zijn eveneens welkom. Voor meer informatie over deze samenkomst en deelname kunt u Karel Dewaele contacteren (zie gegevens onderaan).

Image

Foto: Omdat rassenkeuze een erg belangrijk aandachtpunt is bij de teelt en de afzet van spelt, nam Inagro ook het initiatief om een vergelijkende rassenproef biologische spelt uit te zaaien.

Dit project wordt gerealiseerd in het kader van het project Bio zoekt Boer i.s.m. Bio zoekt Keten, gecofinancierd door de Vlaamse overheid.

Image

Meer info?
Karel Dewaele (Inagro)
TEL: 051 27 32 58 (Karel)
E-mail: karel.dewaele@inagro.be

akkerbouw