/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Verslag proefveldbezoek Proefcentrum Pamel 26 oktober

Sam Neefs, Proefcentrum Pamel

Voor de tweede maal in 2021 werd er op dinsdag 26 oktober 2021 een proefveldbezoek georganiseerd op Proefcentrum Pamel. De onderzoekers Sam Neefs, Arnout Heremans en Bram De Keyzer waren dan ook erg enthousiast om het grote aantal geïnteresseerden te ontvangen. Alle lopende en toekomstige projecten werden toegelicht en er werd tegelijk gepolst naar de mening van de deelnemers.

Rassen aardbeien

De rondgang startte bij de aardbeien. Er werd eerst stilgestaan bij de nieuwe aardbeiproeven. Op proefcentrum Pamel werd er een rassenproef van zowel doordragers als junidragers aangelegd. Bij de doordragers werden de rassen Murano, San Andreas, Florentina en CIV 1 aangeplant met 4 herhalingen. De rassenproef van de junidragers telt 8 rassen namelijk Joly, Verdi, Destiny, Falco, FE2015, CIV2, CIV3 en Lycia. 

Bij de nieuwe aanplant is er al een duidelijke verschil in groei tussen de aangeplante rassen. Maar of dit te wijten is aan het ras zelf, dan wel aan het type plantgoed of het planttijdstip is moeilijk na te gaan. Wat wel opviel, is de weinige uitval na het planten en het feit dat alle aardbeiplanten tot nu toe een mooie groei hadden. De aardbeiplanten hadden vanaf september wel last van witziekte, ten gevolge van het vochtige weer. 

Natuurlijke vegetatie in de strijd tegen bladluizen

De bladluizenproef van afgelopen jaar zal opnieuw worden herhaald. Het laten opkomen van de natuurlijke vegetatie in de tunnel had niet alleen een positief effect op de bladluispopulatie maar er werden ook enkele nadelige effecten teruggevonden naar productie toe. Dit verder herhalen en optimaliseren leek dan zeker een interessant gegeven voor een nieuwe proef.  Want er moeten nog een aantal zaken verder onderzocht worden. Beter beheren van het onkruid, luchtvochtigheid lager houden, nog meer inzetten op biodiversiteit zodat er minder nuttigen moeten uitgezet worden en de kostprijs van nuttigen kan verlaagd worden. 

Afgelopen jaar was de controle tunnel (eenmaal bespuiten in het voorjaar en nadien inzetten van nuttigen) vergeleken met 2 andere technieken. Enerzijds werd enkel gebruik gemaakt van Raptol. Anderzijds werd volop ingezet op nuttigen, zowel het aantrekken en behouden ervan als het inzetten tijdens het seizoen In tunnel. Uit de tunnel met natuurlijke vegetatie werd minder klasse 1 geoogst, ook werd er iets meer botrytis vastgesteld dan in de andere tunnels. Mogelijk een gevolg van de hogere relatieve vochtigheid door de vegetatie die tussen de rijen groeit. 

Limalexia

Bij de proef van Limalexia over de meest ideale plantafstand was er te veel uitval om er betrouwbare cijfers uit te halen. Wel werd vastgesteld dat er bij een hogere plantdichtheid meer opbrengst per oppervlakte was dan bij een lagere plantdichtheid, maar minder opbrengst per plant. Ook werd vastgesteld dat hoe hoger de plantdichtheid, hoe langer het duurt een bepaalde oppervlakte te plukken. Maar de resultaten zijn niet betrouwbaar genoeg om een duidelijk resultaat te kunnen geven naar optimale plantafstand en de daarbij horende opbrengsten en plukuren. Het slechte resultaat is waarschijnlijk te wijten aan het naakte wortel plantgoed dat net voor een hittegolf werd aangeplant.

Algemeen kan gezegd worden dat Limalexia een vrij ronde vrucht heeft die bij de start moeilijk kleurt (kan ook wel te maken hebben met de lage temperaturen van afgelopen voorjaar). Smaak aangenaam, maar minder dan Joly. Ook was deze vroeger dan verwacht (ondanks het koude voorjaar). De pluk startte op 7 mei en eindigde rond 20 juni.

Doordragers

Bij de proef met doordragers werden er 4 rassen aangeplant, namelijk Murano, Harmony, Ania en Cantus. De start van de pluk was bij Ania en Murano op 30 april. Cantus werd voor het eerst geplukt op 7 mei terwijl dit bij Harmony pas op 10 mei was. Er werd geplukt tot 18 oktober. Tijdens het volledige teeltseizoen werd er bij alle rassen geen witziekte waargenomen, daarnaast was er een lage druk van bladluizen in de doordragers. Eveneens was de schade door Drosophila suzukii beperkt en was pas laat aanwezig. Het merendeel van rot en uitval kwam er pas op het einde van de teelt door Botrytis.

Het ras Murano had het meest opgebracht van alle rassen met circa 1,1 kg per plant. Ook Cantus bracht bijna zoveel op. De opbrengst bij Ania en Harmony was beduidend lager met 0,8 kg en 0,7 kg per plant, ook was er meer rot en uitval bij Ania. Het ras Ania heeft de grootste vruchten gevolgd door Cantus. Harmony heeft gemiddeld gezien de kleinste vruchten al was er bij dit ras een grote variatie in vruchtgewicht. De hardheid van de vruchten zijn het hoogst bij Murano en Harmony terwijl dit bij Ania beduidend lager is. Het brix-gehalte lag zowel bij Murano als bij Ania rond de 10. Cantus heeft een lager brix gehalte van 8,8 en Harmony had gemiddeld 7,3. 

Doorteelt Allegro

Evenzeer werd de doorteelt van Allegro besproken. Doorteelt geeft vaak meer klasse 2 vruchten en is daarom niet altijd interessant. Meerdere technieken (verschillende combinaties met ‘afmaaien van het gewas’ en ‘dunnen van de neuzen’) werden hierbij getest met het oog op het verhogen van het percentage klasse 1, terwijl natuurlijk ook andere factoren opgevolgd worden (plukefficiëntie, …). 

Wanneer de teelthandelingen met elkaar worden vergeleken blijkt dat afmaaien of niet afmaaien maar een klein effect heeft. Door niet af te maaien kan er iets meer opbrengst bekomen worden, maar is er ook wat meer plukwerk. Bij het neuzen dunnen, lijkt neuzen dunnen in het najaar de beste optie. Vooral omdat de werktijd per plant duidelijk korter is dan bij neuzen dunnen in het voorjaar.

Als er een goede prijs voor de aardbeien kan verkregen worden en er is voldoende personeel om te plukken kan geen neuzen dunnen misschien een beter optie zijn. Vooral de tijd die nodig is voor het plukken van de aardbeien lijkt van doorslaggevend belang op de opbrengst per minuut. Naar werkspreiding toe is het ook interessant dat het maaien en het dunnen van neuzen buiten de pluk vallen.

Interesse?

Ben je zelf geïnteresseerd in wat er allemaal gaande is op het proefcentrum Pamel en kon je er 26 oktober  2021 niet bij zijn? Geen probleem! In de winter zal het, naar jaarlijkse gewoonte, één of meerdere studiedag(en) plaatsvinden. Schrijf je in op onze nieuwsbrief ‘Teeltwijs’ via onderstaande link (gratis), zo blijf je op de hoogte van al onze activiteiten. https://www.vlaamsbrabant.be/nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-teeltwijs-aardbeien-en-kleinfruit

Heb je verder nog vragen, ideeën of suggesties? Mail dan gerust naar proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be of bel 054/32 08 46 of 0475/63 87 29.

 
kleinfruit