/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Gunstig nitraatresidu-rapport voor proefbedrijf biologische landbouw

Lieven Delanote (Inagro)

Over gans Vlaanderen werden tussen 1 oktober en 15 november opnieuw een massa N-monsters gestoken om het nitraatresidu te bepalen. Ook op het proefbedrijf biologische landbouw namen we de proef op som. De ruime vruchtwisseling staat borg voor een gunstig resultaat op bedrijfsniveau.

Op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro hanteren we een 6 jarige vruchtwisseling met granen, kolen, aardappelen, grasklaver, prei en wortelen/knolselder. Hiermee kan het proefbedrijf aanzien worden als een voor Vlaanderen vrij representatief biologisch akkerbouw-groentebedrijf. Over de proeven heen, beogen we een praktijkrelevante en professionele bedrijfsvoering. 

Genuanceerd resultaat op perceelsniveau

Tussen 1 oktober en 15 november namen op elk perceel een stikstofmonster tot 90 cm diep om het nitraatresidu te bepalen. De resultaten worden weergegeven in onderstaande grafiek. De grote lijnen lopen gelijk als voorgaande jaren. Op teeltniveau blijven grasklaver, granen en kolen ruim onder de norm. Aardappelen, prei en wortelen flirten met de eerste drempelwaarden voor gebiedstype 2 en 3. Knolselder scoort het slechtst en komt net onder de tweede drempelwaarde voor gebiedstype 2 en 3 uit. Op teelt- en perceelsniveau is het rapport dus eerder genuanceerd. Voor sommige groenten zijn de normen erg scherp. Toch blijven we ruim onder de gemiddelde cijfers van de algemene nitraatcampagne 2020 (zie https://www.inagro.be/Artikel/guid/7032). 

Image

Grafiek 1: gemeten nitraatresidu in kg / ha op het proefbedrijf biologische landbouw in de periode 1 oktober-15 november

Op bedrijfsniveau geslaagd
Bovenstaande grafiek geeft duidelijk aan dat een perceelsevaluatie weinig zegt over de prestaties van een bedrijf in zijn geheel. Om een beter beeld te krijgen van de prestaties van een bedrijf in zijn geheel, ontwikkelde de VLM de ‘bedrijfsevaluatie’. Bij een bedrijfsevaluatie wordt per teeltgroep de gemiddelde nitraatresiduwaarde bepaald. Vervolgens wordt over de teeltgroepen heen een gewogen gemiddeld nitraatresidu bepaald rekening houdend met het areaal van elke teeltgroep. Het bekomen resultaat wordt vervolgens afgetoetst aan het gewogen gemiddelde van de geldende drempelwaardes. Met deze werkwijze komt ook de sterkte van een duurzame vruchtwisseling naar voor. Voor het proefbedrijf biologische landbouw komt het gewogen nitraatresidu uit op 62 kg / ha. De gewogen eerste drempelwaarde bedraagt 79 kg nitraatstikstof / ha. 

Tabel 1: bedrijfsevaluatie proefbedrijf biologische landbouw
Image

Meer info?
Lieven Delanote, Inagro
Mail lieven.delanote@inagro.be
Tel 051 27 32 50
 
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid