/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Discussiegroep: bodemleven en bodemkwaliteit in de akkerbouw

Tuesday, June 30, 2020 - 13:00

Graag nodigen wij u uit voor een online discussiegroep over bodemleven en bodemkwaliteit in de akkerbouw. Deze online bijeenkomst vervangt het geannuleerde event van 31 maart. 

Voor wie: Biologische en gangbare telers, zowel zij die al sterk investeren in bodemkwaliteit als zij die inspiratie zoeken om ervoor te gaan. Ook adviseurs en andere stakeholders zijn erg welkom. 

Doel: Vanaf dit jaar wordt door Inagro een proef uitgevoerd waarbij de impact op korte en langere termijn van groenbedekker(mengsel)s wordt nagegaan op bodemleven en -kwaliteit in functie van de (biologische) aardappelteelt. We zullen hierbij in de 2 jaar voorafgaand aan een teelt aardappelen telkens vier groenbedekker(mengsels)s zaaien. Na de aardappeloogst worden deze opnieuw geïnstalleerd om ook de waarde als vanggewas te onderzoeken. Daarnaast zal ook gekeken worden naar de invloed op de opbrengst en de kwaliteit van de hoofdteelten. Daarbij wordt het leveren van agro-ecosysteemdiensten opgevolgd (o.a. invloed van de groenbedekker op de stikstofbeschikbaarheid voor het volggewas).

ILVO onderzoekt met een reeds gestarte meerjarige proefopzet hoe en in welke mate plantaardige en dierlijke productie geïntegreerd kunnen worden. Enerzijds wordt het effect van het al dan niet behandelen van stromest van herkauwers op de koolstofsequestratie en de stikstofefficiëntie onderzocht in een akkerbouw-groenteteelt rotatie. Daarnaast wordt gekeken wat de invloed is van het al dan niet benutten van een snede van een groenbedekkermengsel op de aanbreng van koolstof en stikstof, en op de stikstofbeschikbaarheid voor het volggewas. 

We vragen uw input om de proefopzetten (verder) mee vorm te geven. Wat zijn de ervaringen met verschillende soorten/cultivars van groenbedekkers, enkelvoudig of in mengsel. Welke voordelen/nadelen werden ondervonden bij de teelt ervan? Wat zijn goede soortencombinaties? Welke vragen zijn er hieromtrent? 

We plannen een bijeenkomst van twee uur om mogelijkheden en knelpunten bij de verbetering van bodemkwaliteit te bespreken en om te discussiëren over deze proefopzetten op basis van uw ervaring. 

Hoe: In de huidige situatie kunnen we niet fysiek bijeenkomen. Daarom voorzien we een online forum op dinsdag 30 juni om 13u00.
Graag laten weten of je (eventueel) deelneemt via deze link. Nadien sturen we jou de informatie hoe je kan deelnemen en zorgen ervoor dat dit makkelijk toegankelijk is.

Kan je er niet bij zijn op de discussiegroep? Of zie je een online sessie niet zitten? Dan nog horen we graag hoe jij erover denkt of met welke vragen jij zit.
Mail je bedenkingen, ideeën en/of vragen wat betreft de proefopzet van Inagro naar: jasper.vanbesien@inagro.be en dat van ILVO naar: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be
Of bel 051 14 03 06 (Inagro, bereikbaar iedere werkdag) of 09 272 26 73 (ILVO, bereikbaar iedere werkdag)

Organisator: 
ILVO, Inagro, PSKW