/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw (LLAEBIO)

Living Lab

ILVO zet zijn schouders onder een living lab agro-ecologie en biologische landbouw, kortweg LLAEBIO. Doel is dat landbouwers, onderzoekers en voorlichters, en de brede maatschappij via het LLAEBIO de weg vinden naar informatie, samenwerking en werkbare systemen. Voor de informatie- en contactfunctie wordt een centrale website gelanceerd: namelijk https://www.llaebio.be.

Living labs zijn kennishubs en tegelijk draaischijven waar ondernemers en organisaties in co-creatie met onderzoekers kunnen werken aan innovatie. Marion Liberloo (LLAEBIO coördinerend team op ILVO): ‘Dat principe passen wij toe door binnen LLAEBIO samenwerking te faciliteren met alle geïnteresseerde partners. Er komen allerlei activiteiten ter ondersteuning van het onderzoek, de kennisdeling en de innovatie rond agro-ecologie en bio.’ In functie van de activiteit brengt het living lab de nodige expertise samen, steunend op bestaande structuren in de biologische en conventionele landbouw. Zo werkt o.a. CCBT samen met zijn partners nauw samen met het LLAEBIO.

Agro-ecologie als gezamenlijk ontwikkelingspad voor biologische en gangbare landbouw

Agro-ecologie mikt op een veerkrachtige landbouw waarbij relaties tussen mens, landbouw en natuur optimaal werken om duurzame voedingssystemen te ontwerpen en draaiende te houden. Agro-ecologie combineert een set van principes en praktijken: duurzaam gebruik van lokale hernieuwbare hulpbronnen, het sluiten van kringlopen, voedselsoevereiniteit, een gezonde, kwaliteitsvolle voeding als resultaat, en gecombineerd met biodiversiteit voor de ecosysteemdiensten.

Biologische landbouwers zijn vaak pioniers van agro-ecologie. Maar ook gangbare landbouwers maken reeds gebruik van agro-ecologische praktijken. LLAEBIO wil bewust beide groepen aanspreken, om kennisuitwisseling te stimuleren en verder kennis op te bouwen.

Experimenteerruimte

Het living lab is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats, en daarnaast ook een experimenteerruimte waar verschillende wetenschappelijke disciplines en praktijkervaringen samenkomen om vragen op het terrein aan te pakken. Naargelang de aard van de te behandelen onderzoeksvraag of de kennisdelingsactiviteit ontstaan wisselende groepen van samenwerkende partners.‘Wij zijn een open collectief. Nieuwe stakeholders zijn welkom.’ De initiatiefnemers van het LLAEBIO laten hun missie en werkingsprincipes sporen met die van het European Network of Living Labs (ENoLL): Openheid en het zeer actief betrekken van eindgebruikers en andere stakeholders staan dus centraal. Systeemdenken is eveneens een basisaanpak in het living lab. ‘We benaderen een problematiek vanuit meerdere perspectieven. We gaan op zoek naar de onderlinge relaties tussen de belangrijkste facetten van een kwestie, en van daaruit zoeken we oplossingen.”

Activiteiten van LLAEBIO

Het LLAEBIO organiseert jaarlijks een co-creatieve workshop om de onderwerpen te selecteren waarop gezamenlijk wordt ingezet. ‘In 2020 komt er zeker een dialoogdag met beleidsmakers en landbouwers. Wie als landbouwer experimenteert met agro-ecologische praktijken botst immers vaak op wetgeving. Want wetgeving gaat vooral uit van gevestigde praktijken en manieren van werken.

Er komt ook een ontmoetingsmoment tussen gangbare en biologische landbouwers, om kennis te delen. ‘De twee groepen van landbouwers vinden elkaar nog onvoldoende in hun gezamenlijke zoektocht naar een duurzame landbouw.’ Datums voor deze activiteiten zijn nog niet vastgelegd.

Het LLAEBIO gaat ook aan de slag met vragen op het terrein. Marion Liberloo geeft een voorbeeld: ‘Een kleinschalige bio-landbouwer die een breed gamma aan producten wil aanbieden, krijgt de kostprijs per product moeilijk bepaald. Als landbouwer een eerlijk inkomen krijgen één van de belangrijke principes in agro-ecologie – blijkt niet zo’n eenvoudige opdracht.’ Door de brede context van het verhaal te bekijken en de juiste experts aan tafel te brengen, probeert het LLAEBIO inspirerende strategieën te vinden.”

Maak deel uit van het living lab en breng je expertise in beeld

Ben jij een persoon of organisatie die expertise heeft in agroecologie en/of biologische landbouw en/of heb je interesse in het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw?

Vul dan dit formulier in. Zo leren we je iets beter leren kennen en vernemen welke expertise je hebt. We nemen je dan graag op in onze mailinglijst en houden je op de hoogte van onze activiteiten.

Ben je benieuwd naar de andere geïnteresseerden in ons netwerk, en heb je een Linkedin-profiel, dan kan je ook lid worden van onze Linkedin-groep.

Meer info?
llaebio@ilvo.vlaanderen.be

herkauwers
pluimvee
kleinfruit
groenten