/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Zes nieuwe CCBT-projecten van start

Carmen Landuyt (CCBT)

Eerder dit jaar gingen zes nieuwe CCBT-projecten van start. De thema's zijn opnieuw heel divers, omdat elke deelsector met verschillende vragen zit. Een groter project over irrigatie in de groenteteelt zal ongetwijfeld ondersteuning bieden in geval we opnieuw droge periodes moeten trotseren. Deze praktijkgerichte projecten kaderen in de jaarlijkse subsidie voor praktijkonderzoek voor de biologische landbouw. 

Binnen CCBT wordt veel belang gehecht aan de vraagsturing van projecten. Jaarlijks wordt in het najaar tijdens verschillende telersbijeenkomsten de vinger aan de pols gehouden om zo de belangrijkste vragen, problemen en ideeën bloot te leggen. De leden-proefcentra van CCBT gaan hier vervolgens mee aan de slag om in samenwerking met een deelsector een project in te dienen. 

Uitzonderlijk dit jaar is dat ILVO komt bijspringen voor de bio pluimveehouders, zodat het Proefbedrijf Pluimveehouderij de drukke periode kan overbruggen. ILVO trekt een project over de preventie van worminfecties bij biologische leghennen. 

Hieronder een kort overzicht van de verschillende projecten:

Verruimen afzetperiode bij biobloemen door maatregelen op het veld en aanpassingen aan het assortiment (PCS)

Het biobloemen seizoen loopt van maart tot eind oktober in functie van de eerste vorst. Om deze ‘leegte’ tussen november en maart te beperken, zijn telers op zoek naar mogelijkheden om hun afzetperiode te verlengen en aanbod te verbreden. Enerzijds wil het Proefcentrum Sierteelt aan de hand van een literatuurstudie en inventarisatie teeltinformatie over alternatieven teelten bieden (als snijheesters, vaste planten en éénjarigen die toch nog kunnen bloeien bij korte daglengte). Anderzijds zal een demoproef worden aangelegd met vroege voorjaarbloeiers als ranonkel en anemoon waarbij het effect van beperkte vorstbescherming wordt geëvalueerd. 

Irrigatie in Bio (Inagro, PCG en PSKW)

Met dit project slaan 3 proefcentra de handen in elkaar om antwoorden bieden op specifieke vragen inzake irrigatie uit de biologische groentesector. Door in dit project verschillende proeven aan te leggen, willen ze de effecten van verschillende irrigatietechnieken op de beworteling en de impact op de nutriëntenbeschikbaarheid duidelijk maken. Daarnaast willen ze de veelheid aan beschikbare informatie over irrigeren bundelen en beschikbaar stellen voor de telers via workshops en een vulgariserende brochure.

(Neven)werkingscondities van middelen toegelaten in de biologische kleinfruitteelt (pcfruit)

Pcfruit wil onderzoeken hoe een optimale werking bereikt kan worden bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in de biologische kleinfruitteelt, en wat de nevenwerking is van deze middelen op belangrijke nuttigen. Hiervoor zullen (veld)proeven opgezet worden om deze (neven)werking te evalueren. De focus van de proeven wordt beslist in samenspraak met de telers. 

Optimalisatie von de teelt van 'Natyra@' (pcfruit)

Natyra® is een vrij nieuw appelras. Elk nieuw ras heeft zijn specifieke eigenschappen en vraagt vaak een aangepaste teelt. Biologische telers lopen aan tegen een zwakke groei, vaak een te hoge vruchtdracht met kleine appels tot gevolg, een moeizame kleuring en de ontwikkeling van zwarte vlekjes rond de lenticellen. Aan de hand van dit project wil pcfruit de biologische teelt van Natyra® optimaliseren.

Voederbomen voor bio-herkauwers (Inagro)

Dit project wil voorbeelden, inzichten, praktische handvaten en expertise aanreiken voor het integreren van (voeder)bomen en struiken in de bedrijfsvoering van bio melkvee-, vleesvee-, geiten- en schapenhouders. Dit met het oog op het optimaliseren van diereigen gedrag, diergezondheid en -welzijn in de buitenloop/huiskavel, rekening houdend met sector- en bedrijfsspecifieke aandachtspunten.

Alternatieve beheersingsmethoden ter preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen (ILVO)

Worminfecties zijn een veel voorkomend kwaad in de leghennenhouderij. Ingevolge de nieuwe Europese Wetgeving gaan de biologische leghennenhouders bij gebruik van het enige toegestane allopatisch geneesmiddel, steeds geconfronteerd worden met een minimum wachttijd van 48 uur. Dit wil zeggen dat deze wachttermijn moet gerespecteerd worden voor de eieren weer als biologisch mogen verkocht worden, wat een negatief effect heeft op het arbeidsinkomen. Het doel van dit project is daarom de biologische leghennenhouder handvaten aan te reiken voor deze problematiek.

Via de gratis elektronische nieuwsbrief BIOpraktijk krijg je alle info en resultaten van deze projecten uit de eerste hand. 

Meer info?
Carmen Landuyt (CCBT)
Tel.: +32 (0)9 331 60 85
Mail: carmen.landuyt@ccbt.be

Image

herkauwers
pluimvee
beschutte teelt
groenten
snijbloemen