/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Samen naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen

Sarah De Smet (Varkensloket)

Waarom eten biologische biggen - ondanks hun hogere speenleeftijd - minder goed rond het spenen? En hoe kunnen we biologisch speenvoeder formuleren en produceren die beter door de biggen worden opgenomen rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biologische biggen en binnen een bepaalde prijsvork. Vragen waarover ILVO, Varkensloket, biologische varkenshouders, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en Molens Dedobbeleer zich buigen binnen de operationele groep BioBIG. Doel van de operationele groep is de samenstelling en de opname van speenvoeder te verbeteren zodat de varkenshouders hun biggen efficiënter (o.a. toename van de gezondheidsstatus, technische prestaties, lagere voederkost) kunnen spenen. 

In maart 2019 ging de EIP-operationele groep BioBIG van start. In een operationele groep komen landbouwers, onderzoekers en adviseurs samen rond een concreet vraagstuk waarvoor ze samen op zoek gaan naar een innovatieve oplossing via het Vlaams Programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III). Concreet wil de operationele groep BioBIG biologische varkenshouders, voorlichters, onderzoekers en veevoederfabrikanten ervaringen laten uitwisselen en handvatten aanreiken om de voedersamenstelling en -strategie rond het spenen te optimaliseren.

Biologische producenten leveren een meerwaarde op vlak van dierenwelzijn, milieu en gewasbescherming. Dit vergt o.a. meer ruimte per varken in de stal, het gebruik van duurdere grondstoffen, extra arbeidsinvestering en kosten voor certificering. De varkenshouders moeten bovendien extra kennis opbouwen, de economische omschakeling kunnen overbruggen, veranderen van afnemers en toeleveranciers, en zich inwerken in nieuwe wetgeving. Omschakelen naar bio is dan ook een grote stap. Het uitwisselen van kennis en ervaring met collega-landbouwers en ketenpartners is hierbij uitermate belangrijk. 

Meer nog dan in de gangbare productie is het in de biologische productie belangrijk om de nadruk te leggen op ziektepreventie, aangezien antimicrobiële middelen enkel bij uitzondering mogen worden gebruikt. Ondanks de hogere speenleeftijd geven biologische varkenshouders en veevoederfabrikanten aan dat de biologische speenvoeders minder smakelijk lijken te zijn en een hoger aandeel eiwit bevatten dan de speenvoeders in de gangbare varkenshouderij. Hierdoor eten de biggen er rond het spenen te weinig van en zijn ze vatbaarder voor infecties zoals speendiarree.

Hoe kunnen we de samenstelling van biologisch speenvoeder verbeteren? 

Binnen de operationele groep worden allereerst verbeterpaden geïnventariseerd om de samenstelling en smakelijkheid van biologische speenvoeders te optimaliseren. Hierbij worden de relevante (praktijk)kennis en resultaten uit internationaal (bio-)onderzoek over de voederstrategie gebundeld. Doel is om biologische speenvoeders te formuleren en te produceren met een verhoogde smakelijkheid, rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biggen. De aangepaste voeders zullen worden ingezet bij de deelnemende varkenshouders. Naast het optimaliseren van de speenvoedersamenstelling en -strategie worden ook de kritische punten en succesfactoren aangaande het speenmanagement op de biologische bedrijven in kaart gebracht via een enquête en bedrijfsbezoek bij de deelnemende varkenshouders. 

Door concrete verbeterpaden toe te passen inzake de speenvoedersamenstelling en door de kritische factoren in hun speenmanagement aan te pakken, zijn de biologische varkenshouders in staat om hun biggen efficiënter (o.a. toename van de gezondheidsstatus en de technische prestaties, en een lagere voederkost i.f.v. geproduceerde aantal kg big) te spenen.

Meer info?
Sarah De Smet
Tel: 09 272 26 67 
 
Image
Image
varkens