/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - feb2018

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen. 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijk


Rogge als ‘graasgraan’ levert smakelijk gewas

Grasklaverpercelen in de huiskavel verliezen na verloop van tijd aan productiviteit door de daling van het klaveraandeel. Herinzaai van het weideperceel dringt zich dan op. Een tussenteelt graan vóór herinzaai is dan meestal voordelig voor de klaverontwikkeling. Als de huiskavel beperkt is en we voldoende weidegang voor het melkvee willen behouden is het begrazen van het graangewas een optie. Op een biologisch melkveebedrijf werd winterrogge en Japanse haver in het voorjaar uitgezaaid en begraasd als ‘graasgraan’. Lees meer...


Rassen broccoli zomer bio teelt 2017: Stresstest voor vroege rassen

Het zeer droge seizoen 2017 werd een echte stresstest voor de rassen in deze zomerteeltproef zonder irrigatie en lagere bemesting. De late rassen Parthenon en Triton haalden voordeel uit de regen van augustus. Vroeg ras Covina haalde de beste opbrengst en leverde kwaliteit. Chronos en Ironman waren minder productief maar niettemin kwalitatief. Lees meer...


Robuuste rassen, weerbare bioteelt

Biologische teeltsystemen hebben minder stikstof beschikbaar dan de gangbare teelt. Door de mestwetgeving wordt deze beperking de komende jaren nog dwingender. Daarnaast worden door de verandering van het klimaat in onze regio meer extreme weersomstandigheden over een langere periode (vb. warmte, droogte,…) verwacht. Hierdoor wordt de impact van ziekten en plagen mogelijk ook groter. Veredeling en teelttechniek moeten hierop antwoord kunnen bieden om tot robuuste gewassen te komen. In dit project hebben Inagro en PCG vier concrete cases getest. Lees meer...


Probleemplagen in de bio pitfruitteelt: alternatieve bestrijdingsmiddelen

Het project “Praktijkgericht onderzoek en inzet van alternatieve bestrijdingsmiddelen voor de controle van probleemplagen in de biologische pitfruitteelt” had tot doel een bijdrage te leveren aan de teelt- en de bedrijfszekerheid van biologische pitfruitbedrijven. Mogelijk dankzij dit project kunnen een aantal middelen een uitbreiding van hun etiket krijgen. De kennis uit deze proeven voortgevloeid zal via Proefcentrum Fruitteelt continu ter beschikking gesteld worden van de fruittelers en zal als basis dienen voor verdere initiatieven in de zoektocht naar oplossingen voor probleem plagen in de biologische appel- en perenteelt. Lees meer...


Samen naar optimale biologische bemestingsstrategieën (binnen het kader van het MAP)

ILVO, Inagro, pcfruit, Ugent en de Bodemkundige Dienst starten dit jaar met een vierjarig project in opdracht van de VLM. Het doel is om samen te werken aan optimale bemestingsstrategieën voor de biologische landbouw, binnen het kader van het mestactieplan. Lees meer...


Oproep: zorg ervoor dat bio haalbaar wordt binnen het nieuwe mestactieplan door deel te nemen aan de focusgroep grove groenteteelt

De biologische landbouw draagt bodemkwaliteit hoog in het vaandel. Doordat MAP 5 het gebruik van fosfor sterk beperkt, is het voor onze sector niet evident om te werken aan bodemkwaliteit. Het nieuwe VLM-project wil de problematiek van de bioboeren op een wetenschappelijke manier in kaart brengen. Daarom een warme oproep om deel te nemen aan de focusgroep grove groenteteelt van dit project, gedurende een halve dag. Lees meer...


Rassenproef yacon: gaan opbrengst en smaak hand in hand?

Onbekend is onbemind. Maar betekent onbekend ook “niet lekker”? Volgens experts worden je smaakpapillen pas na tien à vijftien keer proeven gewend aan nieuwe smaken. Yacon daarentegen zullen de meeste mensen maar één keer hoeven te proeven om lekker te vinden. Het is fris, knapperig en toegankelijk qua smaak. Helemaal nieuw is de groente niet meer, PCG doet al sinds 2011 onderzoek naar dit knolgewas, maar ze is nog vrij onbekend bij de consument. Lees meer...


Minder worminfecties als kippen uitloop veel en verspreid gebruiken

In de uitloop komen leghennen in contact met de eitjes van parasieten, maar hoe meer en hoe verspreider de kippen de uitloop gebruiken, hoe minder de worminfecties. Dat blijkt uit eerder onderzoek op meer dan 100 biologische bedrijven in acht Europese landen. Het nieuwe Europese onderzoeksproject ‘FreeBirds’ speelt hierop in en gaat verder onderzoek doen naar dierenwelzijn en gezondheid in relatie tot de uitloop. Lees meer...


Ontwikkeling van weerbare systemen voor de biologische beschutte teelt

Biologische kasteelt in Europa gebeurt op verschillende schalen en intensiteiten waarbij de hoog-intensieve producenten sterker onder druk staan om het duurzame karakter van hun bedrijf te vrijwaren. Desalniettemin kunnen er weerbare, minder-intensieve biologische productiesystemen opgezet worden met als doel het jaarrond leveren van kwalitatieve en lekkere groenten door de toepassing van agro-ecologische teeltpraktijken. Een belangrijke factor bij deze systemen is het behoud van een goede bodemgezondheid en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Lees meer...


En verder:


AGENDA

19 feb - Infoavond Landwijzer Leertraject Bio-& BD-landbouw - Antwerpen

20 feb - Trefdag 'Op weg naar 1000 hectare bio voor akkerbouw en groenten'

22 feb - Biobedrijfsnetwerk Bloemen

28 feb - Masterclass Onkruidbestrijding in de Biologische Teelt

6 mrt - Biobedrijfsnetwerk Melkvee

19 mrt - Focusgroep Bemesting: bio grove groenteteelt (west)

20 mrt - Infoavond Landwijzer Leertraject Bio-& BD-landbouw - Gent

21 mrt - Focusgroep Bemesting: bio grove groenteteelt (oost)

23 mrt - Startdag 5-daagse (maart-mei) Inspiratiecursus Agro-Ecologie