/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Brede verwachtingen, goed rapport

Zoals alle Vlaamse praktijkcentra, heeft ook de Afdeling Biologische Productie van Inagro in de voorbije periode haar proefprogramma voor het komende teeltseizoen opgemaakt. De technische adviesraad die op 13 november bijeen kwam en die dit programma vanuit de praktijk aanstuurt, kon rekenen op een goede opkomst en een erg actieve inbreng. Voorafgaand aan deze adviesraad, werd een kleine enquête gehouden onder de biologische telers.

West-Vlaamse verankering, Vlaamse werking
In 2011 fuseerde PCBT, samen met enkele andere afdelingen op de campus van het voormalige POVLT, tot Inagro vzw. Inagro heeft een brede werking over de verschillende sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw. De afdeling biologische productie zet de werking van het voormalige PCBT integraal verder en legt de focus op biologische akkerbouw, groententeelt in open lucht en voederteelten. In volgorde van belang zorgen de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en inkomsten uit de eigen dienstverlening voor een stabiele basiswerking. Daarnaast is ook de projectwerking erg belangrijk.

Enquête
De enquête werd opgemaakt door Inagro en door BioForum Vlaanderen digitaal verspreid via de Biobedrijfsnetwerken. Half november hadden 18 respondenten de vragenlijst ingevuld. Zes respondenten waren veehouders, 12 telen groenten voor de korte keten en twee waren actief in akkerbouw en groenten voor de lange keten.
Er was ook een goede spreiding over het Vlaamse grondgebied. Derhalve beantwoordt het profiel van de respondenten aan het volledig werkingsgebied van Inagro – afdeling bio.

Prioriteiten voor onderzoek (tabel 1)
In een eerste reeks vragen werd gepeild naar het belang van de verschillende thema’s voor onderzoek. Hierbij is uitgegaan van de klassieke opdeling. Onkruidbestrijding blijft voor bijna alle bedrijven een aandachtspunt. Wortelonkruiden werden meermaals benoemd. Rassenonderzoek moet in de eerste plaats bijdragen tot meer teeltzekerheid. Een belangrijke groep verwacht daarnaast dat Inagro via dit rassenonderzoek bijdraagt aan de verdere sensibilisatie voor biologische en/of zaadvaste rassen. Omtrent gewasbescherming zijn de meningen meer verdeeld. Hierin wegen de sectoren en de persoonlijke visies van de telers zwaar door. Eigen aan de biologische landbouw, krijgt de opbouw en het behoud van de bodemvruchtbaarheid de hoogste prioriteit. Tegelijk wordt ook een goede en evenwichtige nutriëntenvoorziening voor de plant als belangrijk aangestipt. Gesloten kringlopen zijn net iets minder belangrijk en brengen vooral sectoroverschrijdende kennisvragen naar voor. Tenslotte verwacht men dat nieuwe teelttechnieken kunnen bijdragen tot een meer performante bedrijfsvoering. Mengteelten werden hierbij door meerdere veehouders aangestipt. Deze resultaten geven bevestiging van het brede werkveld waarin Inagro op dit moment actief is en zijn ook een directe weerspiegeling van de uitdagingen waarmee telers in het veld worden geconfronteerd.

Inagro is gewaardeerde kennispartner
Veertien van de achttien respondenten geeft aan regelmatig advies of informatie van Inagro op het bedrijf te gebruiken en hier effectief ook voordeel uit te halen. De actieve ondersteuning, de directe aanspreekbaarheid en de nauwe link met de praktijk worden bijzonder gewaardeerd. De nieuwsbrief ‘Biopraktijk’, de biobedrijfsnetwerken en individueel contact (mail, telefoon of begeleiding) zijn in deze de belangrijkste media. Voor studiedagen en de open velddagen op het proefbedrijf biologische landbouw zien veel telers op tegen de reisafstand.

Besluit en perspectief
Het brede werkingspectrum van Inagro – afdeling bio (teelten en thema’s) beantwoordt aan een reële vraag uit de praktijk. Inagro – afdeling bio is een gewaardeerde kennispartner. De nieuwsbrief ‘Biopraktijk’, de biobedrijfsnetwerken en individueel contact zijn de belangrijkste media.
Wij hopen deze verwachtingen, samen met onze partners en samen met de biologische telers, ook in 2014 waar te kunnen maken.

Meer info?
Lieven Delanote
TEL 051 27 32 50
lieven.delanote@inagro.be 

akkerbouw
groenten