/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - feb2013

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.be, www.biopraktijk.be


Verplicht bemestingsadvies voor groenten ook voor bio?

Wellicht las u het al elders in de landbouwpers. Vanaf 2013 geldt een verplicht stikstofbemestingsadvies voor alle percelen waarop groenten van groep I of II (uitgezonderd spruitkool) geteeld worden. De concrete uitvoeringsbesluiten moeten nog worden geplubliceerd. De grote lijnen liggen niettemin vast. Lees meer...


Bio vraagt voorzichtige interpretatie van stikstofadviezen

MAP4 legt aan de groentetelers een aantal nieuwe normen en maatregelen inzake bemesting op. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ‘best practices’ in de gangbare teelt en zijn niet zondermeer toepasbaar in de biologische landbouw. Dit blijkt uit deze proefopzet die Inagro uitvoerde in biologische herfstprei. Lees meer...


Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2012

Binnen het Europees project TILMAN-ORG werkt ILVO mee aan het uittesten en het meten van effecten van niet-kerende bodembewerking en groenbemesters op de nutriëntencyclus en opbrengst van biologisch geteelde gewassen. Het ILVO werkt voor dit project samen met Inagro, Afdeling biologische productie. Zowel bij het ILVO als bij Inagro lag in 2012 een proefveld aan. Op beide percelen werd herfstprei (ras Antiope) geteeld. Lees hier de resultaten...


Fine-tuning van bemesting door bladsapanalyses?

Meststoffen worden in de meeste gevallen toegediend aan de planten via de bodem, zeker bij bioteelten. Maar hoeveel van die meststoffen komt wanneer in de plant terecht? Aan de hand van bladsapanalyses wordt getracht hieromtrent een beter beeld te krijgen en op die manier de bemesting nog meer af te stemmen op de behoefte van het gewas. In 2011 werd een oriënterende proef aangelegd om het verschil na te gaan tussen dierlijke en plantaardige bemesting in de teelt van biologische trostomaat. In 2012 werd dit vervolgd in biokomkommer. Bijkomende metingen werden uitgevoerd. Lees meer...


Optimale aanwending van biologische mest voor een gezond biologisch gewas: Eindrapport beschikbaar!

Het onderzoeksdomein Teelt & Omgeving van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de Afdeling Biologische Productie van Inagro vzw, en de Vakgroep Bodembeheer van de Universiteit Gent werkten de voorbije 2 jaren aan het project "Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas". Diverse artikels verschenen reeds in BIOpraktijk. Het finale eindrapport is nu beschikbaar!


Bloemenzaad voor natuurlijke vijanden: bestel nu via Inagro!

Inagro coördineert ook dit jaar opnieuw een gezamenlijke aankoop van zaden van een eenjarig en meerjarig bloemenmengsel. Bestellen kan tot eind februari! Lees meer...


Ruime rassenkeuze voor late biologische herfstprei

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. De voorbije jaren vestigde Antiope zich als standaardras. Ook de Nunhemsrassen hebben een belangrijk marktaandeel. Bejo en Vitalis werken aan de eerste biologische hybriderassen. Lees meer...


Oogstresultaten zaadvaste preirassen 2012

In 2012 legde Inagro voor het eerst een rassenproef prei aan op meerdere locaties. Op vier bedrijven werd telkens één herhaling van 10 verschillende rassen uitgeplant: op Akelei (Schriek, Antwerpen), De Kollebloem (Sint-Lievens-Esse, Oost-Vlaanderen), Den Hogen Akker (Oedelem, West-Vlaanderen) en Inagro (Beitem, West-Vlaanderen). Lees meer...


Vaste rijpaden met RTK-GPS leveren meeropbrengst

Veel groenten zijn erg structuurgevoelig. Niet alleen diepe, maar ook ondiepe bodemcompactie bij de zaaibedbereiding leidt tot opbrengstverliezen. RTK-GPS maakt planten of zaaien in een onbereden grond mogelijk. Lees meer...


Rassenproef biologische Butternutpompoen 2012

Er is een vraag naar diversificatie in het aanbod van biologische pompoenen. Butternut pompoenen komen hierbij nadrukkelijk in beeld. In de praktijk zijn de ervaringen met deze pompoen echter zeer wisselend. Inagro vergeleek in een rassenproef een tiental rassen. Lees meer...


Proefplanning biologische kruiden PCG 2013

Kruidentelers en verwerkers hebben de koppen bij elkaar gestoken om de kruidenproefplanning voor 2013 te bepalen. Nadat situatie, mogelijkheden en projecten geschetst werden aan de sector, werd de beschikbare ruimte voor het opstellen van proeven weergegeven. Voor wat betreft de biologische sector zullen zowel volle grond als potproeven uitgevoerd worden. Lees meer...


Europees ERAnet 'Core Organic II' keurt twee projecten goed voor financiering

Het Europees gefinancierd COREOrganic II ERAnet is een transnationaal project rond Europese samenwerking bij de organisatie en coördinatie van onderzoek voor biolandbouw. Het bestaat uit een netwerk van 26 partners afkomstig van 21 Europese landen. Vlaanderen zal participeren in een nieuw project rond het ondersteunen en ontwikkelen van biologische selectie- en zaadproductieprogramma’s voor granen (tarwe en gerst) en leguminosen (erwt en fababoon). Lees meer... 


Nederland: extra miljoenen naar onderzoek biosector

Goed nieuws voor de Nederlandse biosector. De regering heeft er zopas jaarlijks 5 miljoen euro extra vrijgemaakt voor onderzoeksprojecten in de biologische sector. Lees meer...


Na BioVak in Nederland nu ook BioExpo België!

BioExpo België is een feit! Deze nieuwe bio vakbeurs gaat door op 17 en 18 november in Tour & Taxis te Brussel. Meer info kan je terugvinden op de website: www.bioexpo.be


AGENDA

27 FEB - BD-winterconferentie: Vruchtbare landbouw op basis van duurzaam uitgangsmateriaal

28 FEB - Sectoroverschrijdend biobedrijfsnetwerk: ‘de kracht van bio’

4 MRT - PRP technologies bodem symposium: Een weg naar de toekomst

13 MRT - Biobedrijfsnetwerk groenteteelt: bedrijfsbezoek ‘t Landhuis