/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - dec2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Geef uw mening over onze projecten!

CCBT geeft u de kans de afgelopen onderzoeksprojecten zelf te beoordelen. 
Kies zelf welk(e) project(en) u beoordeelt en geef een score, opmerkingen, suggesties of lovende woorden naar wens.

De eindverslagen van deze projecten leest u hieronder en in de BIOpraktijk van november.

Teelttechniek van kruiden in grasland (CCBTproject)

Steeds meer biologische veehouders zaaien kruiden in het grasland. Een belangrijke beweegreden hiervoor is de positieve invloed op de gezondheid van de dieren. Inagro is de zoektocht gestart naar de optimale uitbating van kruidenrijke graslanden. Op basis van een literatuurstudie werd bestaande
teelttechnische informatie van 10 kruiden verzameld en gebundeld in 7 fiches. Bio akkerbouwers en veehouders krijgen de fiches begin 2013 in hun brievenbus.
Lees hier het verslag.

Het einde van de boswants in zicht? (CCBTproject)

Sinds enkele jaren zien we in de biologische perenteelt in Vlaanderen meer en meer vruchten met symptomen te wijten aan beschadiging door wantsen. Om een halt toe te houden aan deze plaag en alzo de teelt van “bio-fruit” te vrijwaren werd een onderzoek naar de biologie en de bestrijding van de schadeverwekker(s) gestart. 
Lees hier het verslag. 

Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt (CCBTproject)

Pcfruit zocht de voorbije jaren naar oplossingen voor bodemmoeheid in een bestaande aanplant van appel. 
Lees hier het verslag. 

Onkruidbeheersing in koepel het jaar rond noodzakelijk (CCBTproject)

Tijdens de zomermaanden staan vele koepels enkele maanden leeg omdat de meeste teelten op dat ogenblik in openlucht beschikbaar zijn. Toch is het belangrijk om op dat ogenblik de onkruiddruk te beheersen en het bodemleven te stimuleren. PCG deed een onderzoek.
Lees hier het verslag.

Inventarisatie van kengetallen biologisch melk- en vleesvee (CCBTproject)

Dit project vloeide voort uit de werking van de biobedrijfsnetwerken melkvee (en melkgeiten) en uit contacten met biologische vleesveehouders. Om de discussie rond onderwerpen in de bedrijfsnetwerken ook met cijfers te kunnen stofferen, maar ook om gefundeerde onderzoeksvragen te kunnen formuleren was er nood aan een reeks kengetallen om deze thema’s in biologische bedrijfsvoering in beeld te brengen. Lees meer...

Sneller en nauwkeuriger schoffelen met nieuwe technologie

Nieuwe technologie zorgde de voorbije jaren voor een golf van vernieuwing inzake mechanische onkruidbestrijding. Enkele van deze innovaties zijn ondertussen ruim gevalideerd in de praktijk. Inagro demonstreerde ze tijdens de open velddag op het proefbedrijf biologische landbouw in juni en tijdens de themadag ‘innovatie’ in augustus. Hierbij een overzicht.

Rassenproef zomertarwe 2012: Gele roest kost opbrengst

Het voorbije jaar hebben een aantal Vlaamse molenaars uitdrukkelijk gevraagd naar Vlaamse biologische baktarwe. Hierdoor komt de teelt van biologische zomertarwe opnieuw in de belangstelling. Ook zomertriticale en zomergerst hebben potentieel in de biologische landbouw.
Lees hier het verslag van Inagro.

Aardappelen: Sterke rassen overleven plaagjaar 2012

Rassen met een goede plaagtolerantie dragen bij tot de teeltzekerheid van biologische aardappelen. De combinatie van laat planten en een vroege hevige plaagdruk in 2012 heeft dit uitdrukkelijk bevestigd. Sarpo Mira en Carolus hielden het zonder enige behandeling vol tot het einde van het seizoen. 
Lees hier het verslag van Inagro.

Rassenproef bio prei vroege herfst 2012: Standaardrassen bevestigen

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In de vroege herfst zijn vooral roest en de houdbaarheid in het veld bepalende factoren. Daarnaast dienen zich ook de eerste biologische hybriderassen aan.
Lees hier het verslag van Inagro. 

Stand van zaken bio beschutte teelten

Alle biologische vruchtgroenteproeven zijn recentelijk afgelopen op het Proefcentrum. Klik hier voor een stand van zaken.

Stand van zaken kruiden

De kruidenproeven die in open lucht aanlagen, zijn uiteraard reeds een tijdje afgelopen. Klik hier voor een stand van zaken.
 

AGENDA