/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - juni2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Open velddag proefbedrijf biologische landbouw

De open velddag op het proefbedrijf biologische landbouw is een vaste en jaarlijkse afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, voor boeren met interesse voor bio en alle betrokken stakeholders.

Tijdens een rondgang door het veld maakt u kennis met de diverse veldproeven en de bedrijfsvoering op het proefbedrijf en ziet u nieuwe technieken voor mechanische onkruidbestrijding aan het werk. Klik HIER voor de uitnodiging.


Mis deze kans niet: Individuele bedrijfsbegeleiding voor bemesting in de biologische teelt

Wilt u graag een individueel advies voor uw bemesting? 
Het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting) voorziet steun voor individuele begeleiding bij de bemesting voor elke land- of tuinbouwer die dat wenst. 
Klik hier voor meer info.


Vele geïnteresseerden op het bio akkerbouwbedrijf van Guy en Damien Depraetere!

Ongeveer 150 geïnteresseerden kwamen dinsdagmiddag 12 juni langs op het bedrijf van Guy en Damien Depraetere in Deftinge.  In het kader van de projecten ‘Bio zoekt Boer’ en ‘Bio zoekt Keten’ werd een bedrijfsbezoek georganiseerd voor telers en stakeholders met interesse in de biologische akkerbouw. Bekijk hier een kort fotoverslag.


Niet-kerende grondbewerking op kleinschalige bedrijven

Inagro organiseert een bijeenkomst ‘niet-kerende grondbewerking op kleinschalige groentebedrijven’ op donderdag 12 juli in Destelbergen.
Klik hier voor meer info. 


Stand van zaken kruidenproeven

Ook in 2012 zijn opnieuw proeven aangelegd om meer te weten te komen over verschillende soorten kruiden. De invulling van de proeven werd beslist door geïnteresseerde kruiden- en groentetelers.
Bekijk hier de stand van zaken en een overzicht van de rassenproeven.


Acht handige teelfiches en adressengids voor de biologische groenteteelt

In het kader van het Interreg-project Vetabio werden acht teeltfiches met praktische informatie omtrent onkruid- en plaagbeheersing in de biologische teelt samengesteld. Deze brochures zijn digitaal beschikbaar op de website www.inagro.be/publicaties. Klik hier voor het overzicht.


Brochure ‘Autonome voederwinning’ voor biologische veehouderij en akkerbouw

Voor de akkerbouwers en veehouders werd een uitgebreide brochure opgemaakt omtrent autonome voedervoorziening op het bedrijf. Deze brochure is gericht op het bekomen van een volledig eigen voedervoorziening in biologische (melk)veehouderij. Hierbij staan vier thema’s die hiertoe kunnen bijdragen centraal. Klik hier voor meer info.


Naar een efficiëntere mineralenbenutting in de voeding van biologisch melkvee

Uit onderzoek is gebleken dat biologisch gehouden melkvee in Vlaanderen een aantal mineralentekorten kent, zeker wanneer niet gesupplementeerd wordt. Biologische landbouw draait echter om duurzaam gebruik van grondstoffen, en externe aanvoer van mineralen zou daarom minimaal moeten zijn. Dit project wil nagaan of de efficiëntie waarmee mineralen worden gebruikt in melkveerantsoenen kan worden verhoogd door de biobeschikbaarheid van deze mineralen te verbeteren. Lees hier het artikel.


Bodem doet meer dan mest in biologische prei

Om inzicht te krijgen in de teelttechnische mogelijkheden van verschillende bemestingsvormen legde Inagro een bemestingsproef aan in prei. Verschillende soorten organische bemesting op basis van biologische kippenmest en biologische geitenstalmest, al dan niet gecomposteerd, werden vergeleken. Lees hier het verslag.


Voorlopige meetresultaten project 'energie-bewuste biokas' LNE

Op het PCG loopt momenteel het project ‘Registratie en sensibilisering rondom een energie-bewuste biokas’ dat wordt gefinancierd door het departement Leefmilieu Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. In dit project is het de bedoeling metingen uit te voeren rondom energie en CO2 in de bioserre en de bevindingen ervan terug te koppelen naar de sector. Door het gebruik van calorimeters en debietmeters kunnen de energie- en CO2-stromen worden bepaald.
Lees hier een artikel over de voorlopige meetresultaten.


Demo plantmachines voor groenten 2012

Op initiatief van de Vlaamse overheid, Boerenbond en Inagro werd op 9 juni in West-Rozebeke een demonstratie van plantmachines voor kool en prei georganiseerd. Lees hier meer...


Rodweeder

In de biopraktijk van april 2012 werd de rodweeder kort voorgesteld. In Management en Techniek nr. 11 verscheen een uitgebreid artikel over de rodweeder. In dit artikel wordt ook verslag gebracht van Nederlands onderzoek ter bestrijding van wortelonkruiden.


VRAAG EN AANBOD

Met de nodige vertraging zijn de gewassen ondertussen geplant en gezaaid en werd de eerste snede gemaaid. Over een grote maand dient de graanoogst zich aan. Heeft u grasklaver te koop ? Zoekt u nog graan te kopen ? etc. Dan biedt de rubriek ‘vraag en aanbod’ op www.inagro.be u een forum.


Graslanddemo 2012

Op de grasdemo van het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) vzw en Fedagrim op 24 mei in Lokeren demonstreerden ruim 60 machines kun kunnen. Maaiers, schudders, harken, persen, wikkelaars, opraapwagens en hakselaars volgden elkaar in snel tempo op. Lees hier meer...


AGENDA

20 JUNI - Open velddag proefbedrijf biologische landbouw

27 JUNI - Proefveldbezoek PIBO campus vzw

27 JUNI - Biologische velddag NL

27 JUNI - Grensoverschrijdend biobedrijfsnetwerk pluimvee

29 JUNI - Studieavond en proefveldbezoek PCG

3 JULI - Sectoroverschrijdend biobedrijfsnetwerk

6 JULI - Bedrijfsbezoeken biologische kruiden

12 JULI - Bijeenkomst Inagro: Niet kerende grondbewerking op kleinschalige bedrijven

26 AUG - Opendeurdag Inagro