/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg

 

herkauwers

Veel meer dan in gangbare landbouw, waar gemakkelijk voor een kunstmeststof met extra zwavel kan gekozen worden, dient in biologische landbouw zwavel via een specifieke zwavelbemesting toegediend te worden. Inagro voerde een zwavelbemestingsproef uit in grasklaver.
geupdate: 03:33 | 16-12-2014
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
De landbouw krijgt steeds vaker te maken met zwaveltekorten. Door luchtverontreiniging kwam zwavel jarenlang gratis uit de lucht. Nu dit milieuprobleem min of meer is opgelost, ontstaan er zwaveltekorten voor zowel de gewas- als dierproductie. Deze tekorten zijn te signaleren door het zwavel-leverend vermogen van de bodem te testen of door kuil- of versgrasanalyses.
geupdate: 02:58 | 16-12-2014
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
Het telen van eiwitrijke gewassen van eigen bodem neemt toe. Door de stijgende prijzen van krachtvoeders kan het telen van lupinen, erwten en veldbonen een goed alternatief zijn. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is ruime ervaring opgedaan met deze mengteelten.
geupdate: 12:04 | 03-02-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
De consument consumeert steeds bewuster en uit dit door zijn kritiek te uiten op het huidige dierenwelzijn van productiedieren. De biologische melkgeitenhouder is via het biologische lastenboek gebonden aan het handhaven van hoge dierenwelzijnsnormen. Maar ook economisch kan de geitenhouder baat hebben bij een zo goed mogelijk dierenwelzijn. Stress en productie parameters zoals groei en melkproductie zijn nauw verbonden, wat de welzijnsproblematiek naast een ethische ook een economische relevantie geeft. Natuurlijk hebben ook de geiten zelf baat bij welzijnsonderzoek.
geupdate: 04:18 | 18-11-2014
 1. herkauwers
Een eerste stap voor bedrijven met herkauwers om te besparen op duur eiwitrijk krachtvoeder is de kwaliteit van het ruwvoeder zo hoog mogelijk te houden. Eiwitrijke gewassen zoals grasklaver komen maximaal tot hun recht in het rantsoen als het aanwezige eiwit op pensniveau optimaal wordt benut.
geupdate: 08:53 | 23-10-2014
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
Worminfecties kunnen de gezondheid en het welzijn van herkauwers bedreigen. Dit leidt zowel tot directe als indirecte verliezen: diarree, zwakte, verminderde groei en bloedarmoede kunnen mogelijke gevolgen zijn. Ook de melkproductie van de dieren kan sterk dalen. Bij erge besmettingen kan zelfs sterfte optreden. Hogeschool Gent bekijkt de mogelijkheden van inheemse planten als ontwormingsmiddel.
geupdate: 04:19 | 22-10-2014
 1. herkauwers
Om de stikstofefficiëntie te verbeteren dient de verhouding bestendig eiwit ten opzichte van onbestendig eiwit in het rantsoen verhoogd te worden. Dit kan onder andere door in te zetten op de teelt van eiwitgewassen voor een hoger eiwitgehalte in het zelf geproduceerd krachtvoeder. De voorbije jaren testte Inagro verschillende rassen wintererwten en winterveldbonen. Ook verschillende telers gingen aan de slag met mengteelten.
geupdate: 04:07 | 22-10-2014
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
Biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare zowel op teelttechnisch vlak maar ook met betrekking tot de afzet. Voor de vleesveehouderij is dit niet anders, het typische Belgisch Witblauwe ras moet vaak plaats maken voor meer robuuste rassen die makkelijk afkalven en efficiënt met ruwvoeder overweg kunnen. Wat zijn de sterktes en zwaktes van elk ras en hoe kan het ras optimaal ingepast worden in de biologische bedrijfsvoering met al zijn facetten?
geupdate: 09:24 | 23-10-2014
 1. herkauwers
Agroforestry, ook wel boslandbouw genoemd, is een teeltsysteem waarbij akkerbouw of veeteelt gecombineerd wordt met bomen en/of struiken op eenzelfde perceel.Ervaring hiermee in Vlaamse context is erg beperkt, maar onderzoek uit het buitenland heeft aangetoond dat een doordachte keuze tot een hogere biomassaproductie kan leiden, vergeleken met een gescheiden productie.
geupdate: 11:51 | 25-09-2014
 1. herkauwers
 2. pluimvee
 3. akkerbouw
 4. biodiversiteit
Om de landbouw duurzamer te maken, is er nood aan systeeminnovaties. Dat vraagt van de landbouwer dat hij openheid toont voor nieuwe dingen en bereid is te leren. Omdat veranderingen vaak worden tegengehouden door een gebrekkige leercapaciteit heeft de Afdeling Monitoring en Studie (AMS) van de Vlaamse landbouwadministratie onderzocht welke fasen in leren er bestaan en op welke manier er kan ingegrepen worden opdat gangbare en biologische landbouw meer van elkaar kunnen leren.
geupdate: 10:28 | 17-04-2014
 1. herkauwers
 2. pluimvee
 3. varkens
 4. kleinfruit
 5. beschutte teelt
 6. groenten

Pages