/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Demoproject: Organische bemesting en MAP4 doorheen de biologische sector

Sector: Akkerbouw - Beschutte teelten - Fruit - Groenten - Pluimvee - RundveeThema: Bodem - Bodembeheer - Bodemkwaliteit - MineralenbeheerType: praktijkonderzoekSoort: project
Titel Demoproject: Organische bemesting en MAP4 doorheen de biologische sector
Korte samenvatting

Dit project had als doel de biologische boeren te ondersteunen bij de implementatie van MAP4 via demonstratie en sensibilisering van organische bemestingspraktijken over verschillende biologische sectoren heen met:

- Respect normen MAP4 / minimale verliezen milieu
- Respect lastenboek biologische landbouw
- Respect bodembeheer en organische stofgehalte
- Intentie om tot gesloten biologische kringlopen te komen, zowel op niveau van het eigen bedrijf, als op niveau van de biologische sector in zijn geheel.
- Optimalisatie teelt
- Aandacht voor bedrijfseconomische randvoorwaarden

Biologische landbouw gaat uit van een grondgebonden bedrijfsvoering. De dierlijke productie is beperkt tot 2 GVE per ha (uitgedrukt in kg N) en is verplicht om de geproduceerde mest af te zetten op biologische gronden. Binnen het ADLO-onderzoeksproject „Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas‟ gaf een deskstudie aan dat zowel melkveebedrijven als akkerbouwers en groentebedrijven nog ten dele gangbare mest (vnl. zeugenmest en runderstalmest) aanvoeren. Anderzijds hebben biologische kippenhouders moeite om hun kippenmest op biologische gronden in Vlaanderen af te zetten.

Voor wat de pluimveesector betreft werd daarom onderzocht welke praktische maatregelen de veehouder kan nemen om te komen tot een maximale N/P-verhouding in de mest. De samenwerking tussen akkerbouwers en pluimveehouders is namelijk een belangrijke stap naar het vormen van kringlopen. De resulterende literatuurstudie bestaat uit 3 onderdelen: het voorkomen van stikstof en fosfor, het optreden van stikstof- en fosforverliezen en mogelijke oplossingen.

In samenwerking met landbouwers werden in de sectoren pitfruit, kleinfruit, glasgroenten, akkerbouw en openlucht groenten diverse bemestingsproeven opgezet in 2012 en 2013, zowel op de proefcentra als ‘on farm’ bij de landbouwers zelf.

Enkele opvallende zaken na afloop waren:
• de grote invloed van de mineralisatie in biologische bodems op de N-beschikbaarheid (als gevolg van vlinderbloemige groenbemesters, hogere humusgehaltes,…)
• de verplichte (gangbare) bemestingsadviezen die hierdoor vaak te hoog bleken om rechtstreeks toe te passen in bio.
• de grote impact van bepaalde bodembewerkingen op het nitraatresidu
• de weinige overschrijdingen van de nitraatnorm die we met bio behaalden, zelfs op perceelsniveau
• de duidelijke vraag naar vervolgprojecten door de telers

Projectcoördinator CCBT - Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
info@ccbt.be
www.ccbt.be
+32 (0)9 381 86 86

Deelnemende onderzoeksinstellingen CCBT - Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
Inagro vzw
pcfruit, Proefcentrum Fruitteelt vzw
PCG, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
Proefbedrijf Pluimveehouderij
Proefentrum Pamel
Uitvoerders/auteur
Samenwerking

BioForum

Contactpersoon Carmen Landuyt
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
carmen.landuyt@ccbt.be
+32 (0)9 381 86 86
Financier ADLO (Vlaamse Overheid)
Looptijd 2012-01-01 - 2013-12-31
Referenties
Bestanden
Bio vraagt voorzichtige interpretatie van stikstofadviezen (Lieven Delanote)
files/prei bemesting.pdf (application/pdf - 992kb)
Fine-tuning van bemesting door bladsapanalyses?
files/Bemesting dierlijk vs plantaardig komkommer 2012.pdf (application/pdf - 1252kb)
Aardappelen: kleine startbemesting in de rij compromis tussen aardappelopbrengst en nitraatresidu?
files/bemesting aardappelen 2012_2.pdf (application/pdf - 1453kb)
Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst
files/bemesting prei_2013.pdf (application/pdf - 755kb)
Organische bemesting en MAP 4 doorheen de biologische kleinfruitsector
files/demoproject MAP4_PPK.pdf (application/pdf - 896kb)
Organische bemesting en MAP4 in de fruitteelt Deel 1: Conference
files/demoproject MAP4_pcfruit_conference.pdf (application/pdf - 500kb)
Geslaagde infoavond bio beschutte teelten PCG
files/Bijlage PCG 6_artikel rondgang bio beschut 2012.pdf (application/pdf - 221kb)
Poster Nutrihort
files/bijlage 10b poster Nutrihort_1.pdf (application/pdf - 338kb)
Presentatie studiedag_bio bodem & bemesting_19feb2014
files/bijlage Inagro 12 BioBodemBemesting2014_finaal.pdf (application/pdf - 1707kb)
Demonstratieproject over bemesting in biolandbouw
http://www.ccbt.be/?q=node/91 ( - 0kb)
Organische bemesting en MAP4 doorheen de biologische sector
files/Bijlage 8 Proeftuinnieuws.pdf (application/pdf - 370kb)
Stikstofbemesting bij bio aardappelen_Goede grasklaverkuil realiseert hoogste opbrengst
files/Stikstofbemesting bio aardappelen.pdf (application/pdf - 547kb)
Organische bemesting en MAP4 in de fruitteelt_Deel 2: Jonagold
files/demoproject MAP4_pcfruit_jonagold.pdf (application/pdf - 538kb)
Verliezen van stikstof in de biologische pluimveehouderij reduceren
files/demoproject MAP4_pluimvee.pdf (application/pdf - 549kb)