/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Fytolicentie-cursus voor bioboeren

Koen Dhoore (Landwijzer)

(Foto: Inagro Afdeling bio)

Sinds november 2015 moeten alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen over een fytolicentie beschikken. Voor courant gebruik binnen het land- en tuinbouwbedrijf zal dat in de meeste gevallen een fytolicentie P2 zijn.

Binnen de biologische sector was hierover enige verwarring ontstaan. Begrijpelijk : nogal wat gebruikers van biologische gewasbeschermingsmiddelen gaan ervan uit dat de opname van een middel op de zgn. “positieve lijst”, die in het kader van de biowetgeving werd opgesteld, volstaat. Maar ook het gebruik van deze biologische middelen moet aan de algemene fytowetgeving voldoen. 

De actuele regelgeving i.v.m. de fytolicentie, die beantwoordt aan de Europese Richtlijn (*) ter zake, is het resultaat van een langdurig overlegproces op federaal niveau. Een eventuele afzonderlijke regelgeving voor de biosector werd daarin niet weerhouden.

Ook de gebruikers van biologische gewasbeschermingsmiddelen moeten dus over een fytolicentie beschikken en aan de vereisten inzake opleiding en toetsing voldoen. Als overgangsmaatregel konden gevestigde (bio)boeren een tijd lang een fytolicentie aanvragen op basis van ervaring, zonder bijkomende opleiding, maar deze overgangsperiode is ondertussen voorbij.

Nieuwe boeren, en gevestigde boeren die nog niet over een fytolicentie beschikken, dienen een opleiding te volgen en hun kennis inzake gewasbescherming te laten toetsen. Als gevolg van de vele vragen hierover vanuit de biologische sector werd Landwijzer recent uitgenodigd om met de rechtstreekse betrokkenen van het Departement Landbouw en Visserij te overleggen hoe we binnen het (strikte) wettelijke kader deze opleiding en toetsing toch optimaal kunnen afstemmen op de specifieke noden van de biosector.

We kwamen tot het besluit dat de biologische sector het best gediend is met een eigen opleiding, die zowel voor nieuwe als gevestigde bioboeren openstaat, en die opgebouwd wordt vanuit de eigen, brede visie van bio op “gewasbescherming”.

De wetgeving biedt de nodige ruimte om de toetsing te richten op specifieke sectoren. Ook “biologische teelt” wordt daarbij beschouwd als een specifieke sector. De kennis van de kandidaten vanuit onze sector zal getoetst worden aan de hand van vragen die gebaseerd zijn op de praktijk van de biologische gewasbescherming.

Vanaf 2017 zal Landwijzer in samenwerking met BioForum en de praktijkcentra een cursus “Biologische gewasbescherming” aanbieden die aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding beantwoordt, en de kandidaten voorbereidt op het behalen van de licentie.

We maken er een boeiende opleiding van, die grondig ingaat op alle aspecten van de biologische gewasbescherming, met inbegrip van preventie en functionele agro-biodiversiteit. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een antwoord kunnen bieden aan de vele actuele vragen rond dit thema, die veel breder gaan dan enkel het behalen van de “spuitlicentie”.

Meer info?
Koen Dhoore, Landwijzer
Tel: +32 (0)3/281 56 00  
E-mail: koen.dhoore@landwijzer.be

 

(*) Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden


kleinfruit
akkerbouw
beschutte teelt
groenten