/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Roller-crimper, een nieuwe techniek om groenbedekkers te vernietigen

Verbeterde bodemvruchtbaarheid, een goede plaagonderdrukking maar ook efficiënt brandstofverbruik staan centraal binnen de biologische landbouw en vormen het uitgangspunt bij de zoektocht naar een goed bodembeheer. Recent werd het Europees CORE Organic-project ‘SOILVEG’ opgestart waarin een nieuwe manier om groenbedekkers te vernietigen met een ‘roller-crimper’ zal worden uitgetest in de praktijk.

 

Soilveg, een innovatief Europees onderzoeksproject

Veertien wetenschappelijke instituten in 9 Europese landen gaan in het innovatief Europees onderzoeksproject ‘SOILVEG’ samenwerken rond de introductie en het beheer van ANG’s (voor de agro-ecologie nuttige gewassen). Bedoeling is om op een wetenschappelijk gefundeerde wijze te werken aan het behoud en de verbetering van de bodemkwaliteit en aan een ruimere benutting van natuurlijke hulpbronnen in biologische groenteteeltsystemen.  

ANG’s is een algemene benaming voor gewassen die ingezet worden als groenbedekker, vanggewas, groenbemester of tussenteelt. Het zijn gewassen die geen directe commerciële functie hebben. Zij dienen wel andere belangrijke doelstellingen, zoals het verhogen van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van de onkruiddruk en het onderdrukken van plantenziekten en plagen. Bij een aangepast beheer kunnen ANG’s ook bijdragen aan een verhoogde koolstofopslag in de bodem en een lager energieverbruik bij de veldbewerkingen. 

Doel van het project is om het gebruik van ANG’s te optimaliseren en zo hun positieve invloed op het gehele agro-ecosysteem te verhogen. Hiertoe zal een nieuwe techniek worden uitgetest, nl. het gebruik van de ‘roller-crimper’ voor het beheer van de ANG’s. 

 

Roller-crimper 

Centraal in dit project staat het beheer van groenbedekkers met de ‘roller-crimper’. Dit is een nieuwe landbouwmachine die de groenbedekkers in het generatieve stadium (bloeistadium) tezelfdertijd knakt en platwalst, waarna het hoofdgewas er doorheen gezaaid of geplant wordt. Het gebruik van de roller-crimper in groenteteeltsystemen zit nog in een experimentele fase. Tijdens verschillende veldexperimenten zal de werking van de roller-crimper vergeleken worden met de traditionele manier om groenbedekkers in te werken.
 

Veldproeven

In Vlaanderen zullen dit najaar de eerste proefvelden aangelegd worden door ILVO en Inagro. In Wallonië legt CRA een veldproef aan bij een biologische teler. Verschillende groenbedekkers zoals snijrogge, wintererwt, winterwikke of een combinatie van twee groenbedekkers zullen worden uitgezaaid. Volgend voorjaar zal een deel van de groenbedekkers worden platgerold met de rollercrimper. Belangrijk hierbij is dat de groenbedekkers in het juiste stadium (bij bloei) worden platgerold. Een ander deel zal traditioneel ondergewerkt worden. In de volledige proef wordt niet-kerend gewerkt. Vervolgens zullen kolen op het volledige veld geplant worden. Ook hier dient nog gesleuteld te worden aan een werkbare techniek om kolen te planten in de platgerolde groenbedekker. 

In de veldproeven zal in de eerste plaats ervaring worden opgedaan met de techniek. Hierbij zal  het effect op onkruidonderdrukking, opbrengst en kwaliteit van de groenten worden nagegaan. Daarnaast wordt in samenwerking met UGent en andere wetenschappelijke projectpartners ook nagegaan in welke mate de biologische en chemische bodemkwaliteit verhoogt, het gebruik van fossiele brandstoffen gereduceerd wordt, de ziekteweerbaarheid van de bodem toeneemt en nutriëntenverliezen en broeikasgasemissies verminderen wanneer de roller-crimper wordt gebruikt voor het vernietigen van de groenbedekkers. 

Image

SOILVEG kadert in het Europese Core Organic Plus ERA-NET. Het project heeft een looptijd van drie jaar. In Vlaanderen werken Inagro, ILVO en UGent mee aan het project. SOILVEG wordt gefinancierd met Vlaamse middelen vanuit het Departement Landbouw en Visserij, aangevuld met middelen van Europa.

Image
 
Meer info?
Annelies Beeckman
Tel: 051/27 32 51
E-mail: annelies.beeckman@inagro.be
 
 
 
bodemvruchtbaarheid