/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Enkele highlights in het bio onderzoek van Inagro 2022

Joran Barbry (Inagro)

De winterperiode is het moment om verslagen van voorbije proeven af te werken, maar ook om nieuwe ideeën uit te werken en nieuwe projecten op te starten. In dit artikel stippen we enkele highlights aan in het onderzoek waar we het komend jaar bij Inagro op zullen focussen.

Bodembeheer: experimenteren met de ecoploeg en met (complexe) groenbedekkermengsels

Voor het tweede jaar op rij voeren we proeven uit met onze nieuwe Ecoploeg in prei en bloemkool. We onderzoeken of het ondiep onderploegen van organisch materiaal van de stalmest en de gewasresten tot een betere mineralisatie leiden. In deze proeven vergelijken we ook een najaarsbemesting ten opzichte van de klassieke voorjaarsbemesting.

Groenbemesters zijn een belangrijk onderdeel in een biologische teeltrotatie. In verschillende proeven onderzoeken we o.a. de invloed van complexe mengsels op het bodemleven en de volgteelt (H2020 project SoildiverAgro) en vergelijken we de invloed van een vroegtijdige vernietiging ten opzichte van een vernietiging op een later tijdstip op de hoofdteelt (Demo-project Groene Bodemkracht). In maart organiseren we samen met PCG en PSKW een demodag met verschillende machines voor een succesvolle vernietiging van groenbemesters. 

Sinds 2016 werken we op het proefbedrijf met vaste rijpaden en wordt er niet langer geploegd. Er wordt dit jaar opnieuw een proef uitgevoerd om de impact op de bodemverdichting van een vaste rijpadensysteem (op breed spoor) met de klassiek manier van werken te vergelijken in het kader van het VLAIO project bodemverdichting.

Natuurlijke bestrijders krijgen een hoofdrol in het onderzoek naar plaagbeheersing

In het onderzoek naar de beheersing van plagen in groenten blijven de koolvlieg, de wortelvlieg en de tabakstrips onze belangrijkste doelsoorten. Drie ondersteunende projecten zijn in 2022 voorbij de initiële fase en kunnen onze inzichten in de plaaginsecten en aan de mogelijkheden voor 'zero-fyto' beheersing versterken. In het onderzoek naar koolvlieg- en tripsbeheersing spelen natuurlijke bestrijders meer dan ooit een hoofdrol. Hetzij door ze in te zetten, hetzij door technieken die hun aanwezigheid en activiteit in het veld bevorderen. Daarnaast exploreren we ook verder technieken om de gewassen minder aantrekkelijk te maken voor plagen, o.a. onderzaai van klaver tegen koolvlieg, geurbronnen met lookolie tegen wortelvlieg of plantversterkende middelen tegen tripsaantasting.

In een nieuw project waarin we het potentieel van bankerplanten in koolgewassen zullen nagaan, voegen we ook de melige koolluis toe als doelplaag. In de opstartfase van dit driejarig onderzoek gaan we in komend seizoen verschillende plantensoorten testen op hun geschiktheid als bankerplant voor natuurlijke vijanden van bladluizen. In de zomer zullen zowel Inagro als het PSKW de testplanten zaaien of planten op een proefperceel met spruitkool. In samenwerking met projectleider HoGent gaan we de aanwezige alternatieve prooien en natuurlijke vijanden van bladluizen op de verschillende planten monitoren. Het doel is na dit eerste jaar de meest beloftevolle soorten te selecteren om in 2023-2024 de techniek verder praktisch als beheersingsmethode in de teelt van spruitkool uit te testen.

Rassenonderzoek blijft een belangrijk onderdeel en het belang van onderzoek naar eiwitteelten neemt toe

Dit jaar plannen we rassenproeven in volgende teelten:

  • Granen: triticale, wintertarwe
  • Bewaaraardappelen.
  • Groenten: knolselder, witte kool, prei (vroege en late herfst en winter), zaadvaste zomerprei, ui.

Tijdens het slotjaar van het Interreg-project SymBIOse is het daarnaast de bedoeling om het onderzoek verder te zetten naar:

  • Vlinderbloemigen in mengteelt: winterveldbonen en -erwten met triticale, zomerveldbonen en -erwten met tarwe en gerst.
  • Innovatieve teelten: soja en lupine.

Peulvruchten telen in Vlaanderen is interessant om te voorzien in lokaal geproduceerd eiwit, niet alleen voor diervoeder maar ook voor menselijke voeding. Mengteelten kunnen hierbij verschillende voordelen bieden o.a. op het vlak van onkruid-, ziekte- en plaagbeheer, gewasstevigheid en oogstzekerheid. Naast rassenonderzoek komt binnen het project ook teelttechniek aan bod.

Teelttechniek: onkruidbeheersing in quinoa, robotisatie, irrigatietechnieken en gebruik van organische mulch

In kader van het project ‘Quinoa Lokaal’ (QUILO) leggen we in 2022 opnieuw een proef aan ter optimalisatie van de plantdichtheid bij mechanische onkruidbestrijding. Doorgaans makkelijk beschikbare technieken voor mechanische onkruidbestrijding reduceren onkruiden maar beïnvloeden ook gewasgroei. Naarmate mechanische technieken minder selectief werken, is een hogere zaaidichtheid vereist. Daarnaast vereist schoffelen een minimale rijafstand. Wiedeg en schoffel zullen we inzetten volgens beste praktijk. 

In het Interreg CIMAT project ontwikkelde ILVO en KULeuven, op basis van de input van telers uit verschillende sectoren, een multifunctionele agro robot. Dit jaar is de robot klaar voor eerste validerende veldproeven en zullen we deze inzetten om onkruidbestrijding uit te voeren in wortelen. Ook zijn er mogelijkheden om kleine proeven aan te leggen op praktijkbedrijven.

Door de vele neerslag in 2021, was het niet mogelijk om zinvolle irrigatieproeven aan te leggen. De uitgestelde proeven worden daarom dit jaar uitgevoerd. In prei en venkel vergelijken we ondergronds aangebrachte druppelslangen met bovengrondse druppelslangen waarbij we ook de herbruikbaarheid van de druppelslangen willen bepalen. Daarnaast zullen we de optimale watergift bepalen door een proef met irrigatietrappen aan te leggen in knolselder.

In het kader van een nieuw project hebben we de mogelijkheid om proeven met organische mulch op praktijkbedrijven aan te leggen. Daarbij willen we verschillende mulchmaterialen karakteriseren en hun effectiviteit voor het onderdrukken van onkruid, het verminderen van de verdamping van bodemvocht en hun invloed op de hoofdteelt bepalen. 

Voederteelten voor meer voederautonomie

We zetten het onderzoek naar mengteelten voor gebruik als voeding voor pluimvee verder in het project Optipluim. Ook de verwerking van de producten uit die mengteelten krijgen de nodige aandacht. 

Bij goedkeuring van een nieuw project starten we de zoektocht naar de oorzaken van de variabele opbrengst van de vlinderbloemige component in mengteelten. Daartoe zullen we een groot aantal percelen opvolgen en een hele reeks parameters monitoren om een uitgebreide statistische analyse te kunnen uitvoeren.

Bij de voederteelten voor herkauwers willen we verder werken aan de voederautonomie. We onderzoeken de teelten van sorghum, luzerne en esparcette en volgen een proefperceel met droogteresistente maaimengsels, ingezaaid in 2019, verder op.

Meer info?
Contacteer Joran Barbry via joran.barbry@inagro.be of 051 27 32 27

herkauwers
pluimvee
akkerbouw
groenten