/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

SUREVEG: Europese projectgroep bezoekt proefhoeve Inagro en workshop levert belangrijke input

Joran Barbry (Inagro)

Van 24 tot 26 september vond de tweede projectmeeting van het Core Organic project SUREVEG plaats. In dit project worden strokenteelt en gecomposteerde plantaardige reststromen onderzocht als nieuw teeltsysteem voor biologische volleveldsgroenten. Op 25 september bezocht de projectgroep de proef op het proefbedrijf van Inagro. Op 10 oktober werd een workshop georganiseerd op het biobedrijfsneterk.

Eerste proef prei en knolselder kritisch bekeken

Het SUREVEG project heeft als doestelling het vernieuwen en intensiveren van teeltsystemen voor biologische volleveldsgroenten met het oog op meer biodiversiteit en efficiënter gebruik van hulpbronnen. Strokenteelt heeft enkele potentiële voordelen waarvan de belangrijkste een hogere opbrengst, door efficiënter nutriënten- en lichtgebruik en een verbeterde natuurlijke plaag- en ziektebestrijding zijn. De onderzochte plantaardige meststoffen en bodemverbeteraars dienen om reststromen als voedingsstof te recycleren en om de koolstofopslag in de bodem te verbeteren. 

Op de proefhoeve van Inagro ligt dit jaar een eerste proef aan waarbij prei en knolselder in alternerende rijen geplant werden. Daarenboven worden drie verschillende bemestingsstrategieën uitgetest: runderstalmest als referentie, diezelfde runderstalmest die met houtsnippers gecomposteerd werd en een derde variant bestaande uit gecomposteerde plantenresten van spruitkool, kuilgras, stro en houtsnippers. Deze bemestingsproducten werden bereid op ILVO.

Om het verloop van het project te bespreken en nieuwe afspraken te maken, kwam de Europese projectgroep samen in Gent van 24 tot 26 september. Op 25 september bezocht de groep de bio proefhoeve waarbij de strokenteelt proef kritisch bekeken werd. Er werd vooral over aangepaste mechanisatie en over de invloed op de biodiversiteit en de bodemkwaliteit gediscussieerd. De voorbije week werd de proef geoogst en werden er verschillende bodemstalen genomen om de wortelarchitectuur, het bodemleven en de nutriëntenstatus te analyseren.

In de andere Europese partnerlanden (Denemarken, Finland, Letland, Nederland en Italië) worden ook andere combinaties van planten uitgetest. In 2019 worden de proeven herhaald waarna de resultaten samengebracht en geanalyseerd zullen worden.

Input landbouwers onontbeerlijk

Omdat input van landbouwers voor het project cruciaal is, werd eerder al een enquête gelanceerd en werden tijdens het biobedrijfsnetwerk van 10 oktober een korte workshop en een discussiemoment georganiseerd. Daaruit blijkt dat er onder de biotelers een gezonde interesse is voor strokenteelt, maar dat er ook heel wat praktische en relevante kritische bedenkingen bij de landbouwers leven.

Dat teelten robuuster worden en minder vatbaar worden voor ziekten en plagen, wordt als belangrijkste potentiële voordeel gezien, gevolgd door opbrengststijging. Ook de verhoging in biodiversiteit en bodemkwaliteit vinden telers belangrijk. Over de vorm van strokenteelt waren alle deelnemers van mening dat werken met alternerende stroken (met de huidige techniek) niet werkbaar is. Alternerende bedden van drie of zes meter breed lijken dan weer wel een haalbare optie.

Als belangrijkste struikelblokken komen arbeids- en schaalefficiëntie, verhoogde bodemverdichting door meer werkgangen, aangepaste beregening en dure vereiste RTK-GPS techniek naar voren. De belangrijkste vraag hierbij is of de meeropbrengst van het nieuwe teeltsysteem de hogere kosten kan compenseren.

Geïnteresseerd?

Download de enquête, vul ze in en stuur ze terug naar joran.barbry@inagro.be!

Het SUREVEG-project wordt gefinancierd binnen het programma H2020 ERA-net, CORE Organic Cofund en met medefinanciering door de Europese Commissie. Vlaamse projectpartners zijn Inagro en ILVO.

Meer info?
Joran Barbry
Tel: 051 27 32 27
E-mail: joran.barbry@inagro.be 

Image

 
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid