/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Stikstofwerking van maaimeststoffen

Koen Willekens, Victoria Nelissen, Justine Dewitte, Pauline Deltour, Stefaan De Neve

Grasklaver (vers of ingekuild) kan toegepast worden als maaimeststof in open lucht- en beschutte teelten. ILVO, Inagro, PCG en UGent onderzochten de voorbije jaren het effect van maaimeststoffen op de gewasopbrengst en bekeken daarbij of de diepte waarop de maaimeststof met de bodembewerking wordt ingebracht in de bouwvoor een invloed heeft op de afbraaksnelheid van de meststof in de bouwvoor, en daarmee op zijn stikstofwerking.

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker, doorgaans een vlinderbloemige of met een vlinderbloemige component, die als bemesting op een ander perceel wordt uitgevoerd. Bij het gebruik van maaimeststoffen circuleren nutriënten intern op het bedrijf. Een maaimeststof brengt organische stof aan en de vlinderbloemige component bindt luchtstikstof. 

We kunnen besluiten dat de eerstejaars stikstofwerking van een maaimeststof moeilijk op voorhand te voorspellen is, vermits ook de veldomstandigheden een belangrijke rol spelen. De doorgaans relatief beperkte stikstofwerking van de maaimeststof geeft aan dat een maaimeststof effectief zal bijdragen aan de organische stofopbouw en daarmee aan het stikstofleverend vermogen van de bodem. Bij een stikstofinput met maaimeststof tussen 150 en 235 kg N/ha varieerde de aangebrachte hoeveelheid organische stof van 4.3 tot 8.8 ton/ha.

Maaimeststof kan een volwaardig alternatief zijn voor stalmest. In vergelijking met stalmest, hebben maaimeststoffen echter het voordeel dat er doorgaans meer stikstof per eenheid fosfor wordt aangevoerd, hetgeen belangrijk kan zijn in het kader van de verstrengde aanvoernormen voor fosfor. De N/P2O5-verhouding van de maaimeststoffen gebruikt in de verschillende proeven lag tussen 2.3 en 4.5, terwijl de N/P2O5-verhouding van runderstalmest standaard 2.4 (VLM) bedraagt. Ook de fractie ammoniakale N op de totale stikstofinhoud is kleiner bij maaimeststof, hetgeen het risico op N-verliezen door vervluchtiging bij toepassing verkleint. Doorgaans wordt de maaimeststof gewonnen op het eigen bedrijf wat bij binding van luchtstikstof door een vlinderbloemige (component) aanvoer betekent van stikstof zonder aanvoer van fosfor. 

Meer info?

Meer info kan u terugvinden in de samenvatting of in het volledige projectrapport

Contactpersoon: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be

akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid