/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Onkruidbeheersing in de biologische kleinfruitsector

Sarah Fonteyn (Proefcentrum Pamel)

het kader van het CCBT Project ‘Onkruidbeheersing in de biologische kleinfruitsector’ werden vorig jaar op een biologisch kleinfruitbedrijf en in het Proefcentrum Pamel verschillende proeven aangelegd.  

Vorig jaar werd ervoor gekozen een proef on-farm aan te leggen met zomerframbozen in beschermde teelt. Dit is een teelt die voor uitdagingen zorgt wat betreft de onkruidbeheersing door het gebruik van een tunnel en door de opkweek van frambozenscheuten die nodig zijn voor toekomstige productie. De volgende beheersingsmethodes werden vergeleken met een onbehandeld stuk perceel: stro, antiworteldoek en compost. Naast het vergelijken van deze methodes, werd ook gekeken naar bijhorende materiaal- en arbeidskosten. Het productiepotentieel naar 2017 toe werd ook bepaald. Voorlopig lijkt afdekken met compost er als goedkoopste methode uit te komen, maar niet qua efficiëntie in de beheersing van onkruid. Het gebruik van antiworteldoek geeft de beste resultaten; ook bij de deelnemers aan het proefveldbezoek blijkt deze aanpak de voorkeur te genieten. Om hierover meer gefundeerde conclusies te kunnen trekken, wordt het project verder opgevolgd in 2017.

In het voorjaar van 2017 wordt een proef aangelegd op een tweede kleinfruitbedrijf waar frambozen in openlucht worden geteeld. Als beheersingsmethodes werden volgende objecten gekozen na overleg met de sector: tijdelijke antiworteldoek (vanaf plantdatum tot na de pluk), compost, een bodembedekker, plagsel en mechanische beheersing. Ook tijdens deze proeven zal de materiaal- en arbeidskost en het productiepotentieel opgevolgd worden.

In dit onkruidproject wordt er sinds 2016 een oriënterende proef rond pluimvee in Pamel uitgevoerd. Daaruit komt voorlopig naar voor dat de Isa Brown leghen een goede onkruidbeheerser kan zijn in een kleinfruitperceel vergeleken met Europese kwartels en manenganzen. Als vervolg op deze proef wordt er  – na overleg met de sector – in 2017 gekozen voor vleeskippen en zal er nagegaan worden wat de ideale periode voor omweiden van de kippen is in functie van het aantal kippen op het perceel.

In 2016 werd op een aantal bedrijven de onkruidproblematiek in kaart gebracht. Momenteel wordt de top 3 bezet door kruipende boterbloem, echte kamille en gewone paardenbloem. Terzelfdertijd inventariseren we problemen met woelmuizen (en aanverwanten) in de verschillende teeltsystemen. De resultaten hiervan worden meegedeeld aan de sector in het kader van het laatste luik van het project. 

Op het Proefcentrum Pamel zal in 2017 ook het effect van beheersingsmethodes op verschillende hardnekkige onkruiden vergeleken worden. Als mogelijke methodes zullen we op vraag van de sector meerdere soorten afdekking, mechanische beheersing en thermische beheersing vergelijken.

In het laatste luik van het project wordt enerzijds gewerkt rond het kenbaar maken van de meest voorkomende hardnekkige onkruiden in bepaalde teelten, anderzijds worden mogelijke beheersingstechnieken met voor- en nadelen (zoals woelmuizen) meegegeven. Er zullen infofiches verspreid worden onder telers waarin deze informatie wordt gebundeld. 

Voor het verslag van de resultaten uit 2016, kan je het Jaarverslag 2016 van Proefcentrum Pamel raadplegen. 

Meer info?
Proefcentrum Pamel, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal
Tel.: +32 (0)54 32 08 46
Contactpersoon: Sarah Fonteyn (Proefcentrum Pamel)
E-mail: proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
Web: www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel en https://www.facebook.com/groups/pamelonline/
 
Image
 
kleinfruit