beschutte teelt

Jaarlijks komen sector en onderzoek samen om de stand van zaken van de proeven te bespreken. Door de uitwisseling van teeltinfo tussen telers en onderzoekers werd de avond voor beide partijen interessant.
geupdate: 12:10 | 24-07-2013
 1. beschutte teelt

Biologische teelt wordt gekenmerkt door kleinere oppervlaktes, wat vaak impliceert dat investeren in een warmtekrachtkoppeling niet rendabel is. Daarom werd enkele jaren geleden in de bio-afdeling van het PCG geïnvesteerd in een gasabsorptiewarmtepomp gecombineerd met boorgat-energie-opslag (BEO). Sinds begin 2012 lopen er energiemetingen waarbij het energieverbruik in de biologische serres en het rendement van de warmtepompen en het BEO-veld worden opgevolgd. Nu is het tijd voor de eerste meetresultaten.

geupdate: 10:01 | 24-07-2013
 1. beschutte teelt
 2. energie
Biologische onkruidbeheersing en –bestrijding in koepel en kas is niet evident. De hoofdreden hiervoor is de beperking van mechanische wiedmethodes, zeker in het geval van aanwezigheid van buisrailverwarming. Het PCG deed reeds tal van onderzoek tijdens de laatste jaren. Verschillende methodieken werden vergeleken, dit zowel in verwarmde kas als in koepel, wanneer een teelt aanwezig was of tussen twee teelten door. Hierbij een korte oplijsting met de belangrijkste resultaten.
geupdate: 09:34 | 20-06-2013
 1. beschutte teelt
Binnen het Europees project BICOPOLL wordt gezocht naar een doelgerichte bestrijding van de grauwe schimmel (Botrytis cinerea) en een verbeterde bestuiving in de biologische aardbeienteelt. De entomovectoring-technologie staat hierbij centraal. De Ugent werkte mee aan de ontwikkeling van een nieuwe dispenser, die werd ingebouwd in een hommelnestdeksel. Daarnaast werd ontdekt dat Maïzena plus goede kwaliteiten heeft als draagstof.
geupdate: 11:44 | 16-05-2013
 1. kleinfruit
 2. beschutte teelt
De monitoring van 8 tomatenbedrijven geeft aan dat de populatie van Tuta absoluta op de meeste bedrijven sterk toegenomen is de laatste weken. Deze toename is duidelijk zichtbaar op de feromoonvallen maar ook het gewas vertoont op enkele bedrijven duidelijke schade. Reden te meer om de aanwezigheid van Tuta absoluta op uw bedrijf in de gaten te houden. Doorgedreven monitoring van Tuta absoluta maar ook van Macrolophus pygmaeus blijken essentieel.
geupdate: 11:24 | 16-05-2013
 1. beschutte teelt
Een onderzoek rond glastuinbouw in Oost-Vlaanderen door de dienst Landbouw en Platteland van de provincie wijst uit dat er de komende jaren heel wat siertelers met (koud) glas hun activiteiten zullen stopzetten de komende jaren of op zoek zijn naar een alternatieve teelt. Dit is een gevolg van de structureel moeilijke prijsvorming en de transitie naar grotere schaal waarin de glastuinbouw zich vandaag bevindt.
geupdate: 06:34 | 17-04-2013
 1. beschutte teelt
Meestal wordt in een tunnel een voorjaar- en najaarsteelt uitgevoerd. Toch kan het in bepaalde gevallen ook nuttig zijn een zomerteelt, zoals allerhande types tomaat, in te plannen. Deze bedrijven hebben dan vaak een directe verkoop aan de consument via hoevewinkel, zelfpluksysteem, groentepakketten, …
geupdate: 03:55 | 20-03-2013
 1. beschutte teelt

Meststoffen worden in de meeste gevallen toegediend aan de planten via de bodem, zeker bij bioteelten. Maar wat van die meststoffen komt wanneer in de plant terecht? Aan de hand van bladsapanalyses wordt getracht hieromtrent een beter beeld te krijgen en op die manier de bemesting nog meer af te stemmen op de behoefte van het gewas. Een extra uitdaging voor de biologische teelt daar de organische meststoffen eerst een mineralisatie moeten ondergaan alvorens opneembaar door de plant.

geupdate: 03:12 | 21-02-2013
 1. beschutte teelt

Alvorens het begin van de nieuwe teelt van bio tomaten en bio paprika’s eind januari blikken we even terug naar de energiemetingen die uitgevoerd zijn in 2012 in kader van de projecten GreenGrowing en LNE.

geupdate: 04:18 | 22-01-2013
 1. beschutte teelt
 2. energie

Onkruidbeheersing is in de biologische teelt een aspect waarover nog meer onderzoek nodig is. Dat blijkt uit enquêtes die bij biotuinders werden afgenomen. Tijdens de zomermaanden staan vele koepels enkele maanden leeg omdat de meeste teelten op dat ogenblik in openlucht beschikbaar zijn. Toch is het belangrijk om op dat ogenblik de onkruiddruk te beheersen en het bodemleven te stimuleren.
 

geupdate: 11:31 | 20-12-2012
 1. beschutte teelt

Pages