/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Mengteelten van vochtige peulvruchten en granen inkuilen voor bio leghennen?

Marta Lourenço (ILVO)

Op 1 oktober ging het project ‘KUILLEG’ van start. Dit project beoogt het maximaliseren van het gebruik van regionale eiwitbronnen meer specifieke in de biologische leghennenhouderij. Uit een recente samenwerking tussen Inagro, ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij is aangetoond dat veldbonen en erwten mogelijke peulvruchten zijn die dienst kunnen doen als alternatieve eiwitbron. Echter de aanwezigheid van anti-nutritionele factoren (ANF) zoals tannines, glycosiden (zoals vicine en convicine in veldbonen), trypsine, en protease inhibitoren en een lage ileale verteerbarheid van methionine en cysteïne van peulvruchten maakt dat veldbonen slechts in beperkte mate in het rantsoen van pluimvee kan worden toegevoegd. Het verwerken van deze veldbonen en deze gaan combineren met granen is een mogelijke oplossing om deze ANF te reduceren en de mogelijke tekorten aan aminozuren (AZ) weg te werken. 

De algemene doelstelling van het project is maximale benutting van peulvruchten als alternatieve eiwitbron in biologisch legennenvoeder; hiervoor worden verschillende deeldoelstellingen onderzocht met name 1) in welke mate ANF van veldbonen worden gereduceerd wanneer deze worden ingekuild als vochtig graan. Het inkuilen van vochtig gedorst graan (25% vocht) wordt reeds in de praktijk toegepast. Bij inkuilen van een combinatie van veldbonen met graan zal mogelijk een gelijkmatige afrijping van beide componenten en de verhouding veldbonen ten opzichte van graan een belangrijke impact hebben op de kuilkwaliteit en de voederwaarde. Daarom is een volgende deeldoelstelling 2) nagaan hoe de kuilkwaliteit van een combinatieteelt geoptimaliseerd kan worden. Hierbij zal worden nagegaan i) welke de meest optimale verhouding is van veldbonen en granen en ii) of kuiladditieven nodig zijn om de kuilkwaliteit te optimaliseren. Bij de keuze van de componenten zal tevens rekening worden gehouden met variëteiten veldbonen en het soort graan dat meest geschikt is voor leghennen.

Via rantsoenberekening zal 3) een maximaal inmengingspercentage in leghennenvoeders bepaald worden. Tenslotte zal 4) de kuil beoordeeld worden als alternatieve grondstof in het rantsoen voor  biologische leghennen naar nutriëntenverteerbaarheid en N-excreties enerzijds en 5) naar dierprestaties en eikwaliteit anderzijds.

IlVO voert dit project uit in samenwerking met Inagro en Hogeschool Gent.

Meer info?
Marta Lourenço (ILVO)
Tel: +32 9 272 26 21 
E-mail: Marta.Lourenco@ilvo.vlaanderen.be

 

Image
pluimvee